Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energipilot Gotland

Sveriges utsläpp av växthusgaser är till stor del energirelaterade. Behovet av en energiomställning är därför stort. Gotland ska vara ett pilotområde som går före i Sveriges omställning till ett hållbart energisystem. En förutsättning för detta är att säkra en stabil energiförsörjning, genom en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

Välkomna till Gotland – en ö som inte bara är fantastiskt vacker utan där också energiinnovation är en del av livet. Hos oss gror framtiden!

Energipilot Gotland är färdplanen som tagits fram för arbetet. Genomförandet ska stärka Gotlands kapacitet att nå målen tidigare än övriga Sverige.

Bakgrund

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Detta beslutades 2016. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Som en del i att uppnå målsättningarna har Energimyndigheten fått det statliga uppdraget att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Syftet är att nyttja Gotland som en plats där nationella krafter samlas för att accelererat pröva ut lösningar på Gotland som sedan kan tillgodogöras övriga landet.

Energimyndighetens färdplan för ett hållbart energisystem på Gotland (pdf)

Åtgärdsförslag

Energipilot Gotland är indelat i sju delområden. Åtgärder har tagits fram för varje delområde, med olika parter som ansvarig utförare. Åtgärderna är pågående, slutförda eller ej påbörjade. Energicentrum Gotlands etablering var en av åtgärderna i paketet för lokal förankring och kapacitet. "Rapportering Energipilot 2020" berättar mer om statusen för respektive åtgärd.

Lokal förankring och kapacitet

 • Energicentrum Gotland
 • Initiativ för att accelerera omställningstakten på Gotland.

Flexibelt och robust elsystem

 • Ökad leveranssäkerhet och möjligheten att ansluta förnybar elproduktion – på kort och lång sikt.
 • Utveckla en lokal marknad för flexibilitet.
 • Studera regelverk och affärsmodeller kopplade till flexibilitet.
 • Utveckling av de regulatoriska förutsättningarna för innovation inom elsystemet genom regulatorisk sandlåda.

Klimatsmart industri

 • CemZero – Cementas elektrifiering av produktionen.
 • Nordkalk – förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk.

Fossilfritt transportsystem

 • Initiativ för en omställning till en fossilfri transportsektor på Gotland.
 • Energimyndighetens uppdrag om sektorsstrategier
 • Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan.
 • Studie inför nästa färjeupphandling av trafiken till och från Gotland.
 • Främjande av anslutning av fartyg till landströmsförsörjning.
 • Klimatneutral färjedrift av Fåröleden

Resurseffektiv bebyggelse

 • Kunskapssatsning med syfte att minska byggnaders energianvändning och att öka byggnaders användning av förnybar energi.
 • Centralisering och automatisering av drift och övervakning i byggnader
 • Demonstrationsprojekt av solelslösningar i flerbostadshus.
 • Energi- och klimatrådgivning med fritidshusägare som målgrupp.
 • Databas som ger heltäckande bild över det gotländska byggnadsbeståndet.

Areella näringar

 • Digital hub för energiomställning av jord- och skogsbruket.

Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

 • Trygg energiförsörjning – en viktig del in ett hållbart energisystem
 • Energi- och klimatrådgivare på Energicentrum

Vägen framåt

Med mycket på gång finns en ödmjukhet för att vi kontinuerligt behöver skapa samarbeten med omvärlden för att ser till att kompetens, teknik och kapital tillgängliggörs Gotland – på så sätt kan vi göra verklighet av planerna.

Gotland är också ett så kallat Living Lab inom energiomställningen vilket innebär en uttalad beredskap att kunna ta emot och samarbeta med aktörer från omvärlden som vill testa ny teknik, skapa samarbeten i projekt i framkant och även investera i modern energi-infrastruktur.