Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energipilot Gotland

En stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser är energirelaterade och behovet av en energiomställning är därför stort. Energimyndigheten har ett långsiktigt regeringsuppdrag att möjliggöra att Gotland blir ett pilotområde för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem. Våren 2019 kom färdplanen Energipilot Gotland.

Bakgrund

2016 beslutades att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Utsläpp från verksamheter inom Sveriges gränser ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. Som en del i att uppnå målsättningarna har Energimyndigheten fått ett statligt uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Detta ska ske genom energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.  Arbetet är också ett led i EU-initiativet Clean Energy for EU Islands.

Färdplanen

Som en del i uppdraget har Energimyndigheten tagit fram en förstudie och 2018 presenterades Smart och förnybart energisystem på Gotland. Våren 2019 följde Energipilot Gotland: Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem. Både färdplanen och förstudien hittas i sin helhet via länkar nedan.

Färdplanen är tänkt att genomföras för att stärka Gotland att nå energi- och klimatmålen tidigare än övriga Sverige. Ett regionalt helhetsgrepp möjliggör samspel mellan energisystemets olika sektorer och mellan olika samhällsaktörer. Omställningsarbetet ska inkludera trygg energiförsörjning både i fredstid och vid höjd beredskap.

Färdplanen innehåller sju åtgärdsområden framtagna med hänsyn till Gotlandslokala utmaningar:

  • Lokal förankring
  • Flexibelt och robust elsystem
  • Klimatsmart industri
  • Transporter
  • Resurseffektiv bebyggelse
  • Areella näringar
  • Trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor

Åtgärderna ska öka försörjningstryggheten, minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar elproduktion, konkurrenskraften och ekologisk hållbarhet. Målsättningen är att åtgärderna ska ge lärdomar och inspiration till både resten av landet och utanför.

Genomförande

Energimyndigheten samordnar arbetet med att realisera färdplanen. De ska också tillvarata lärdomar och resultat från omställningsarbetet samt planera fortsatt utveckling. Detta kommer att publiceras vartannat år. 

För att omställningen ska bli framgångsrik behövs nära och långsiktigt samarbete mellan alla som är aktiva och verkar på Gotland – boende, föreningar, företag, offentliga organisationer och besökare. Målet är en regional arena där teknik, affärsmodeller och regelverk kan testas. En arena öppen för alla aktörer där alla insatser är värdefulla. En åtgärd för att omställningen ska bli genomförd är etableringen av Energicentrum – en regionalt sammanhållen arena där teknik, affärsmodeller och regelverk kan testas. Mer information om Energicentrum finns under fliken i vänstermenyn.