Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevinflytande och delaktighet

I skolan har eleverna rätt till inflytande och ansvar, både när det gäller undervisningens utformning och arbetsmiljön.

Det kan handla om innehållet i undervisningen, vilket läromedel som ska användas, i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras, på vilket sätt en uppgift ska redovisas, hur skolans plan mot kränkande behandling ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Läs mer om elevinflytande och elevråd hos Skolverket

Samverkan med vårdnadshavare

Skolan ska samarbeta med hemmen och vårdnadshavarna ska kunna ha inflytande på verksamheten i skolan. Därför finns det föräldraråd i Region Gotlands skolor där föräldrar som utsetts att representera de andra vårdnadshavarna har en fortlöpande dialog med förskole-/skolledningen i olika verksamhetsfrågor.

Föräldrarådet är rådgivande och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola/förskola och hem. Föräldrarådsrepresentanten har ansvar att föra ut information till föräldrarna i sin klass/ avdelning och föra fram synpunkter som kommit upp i klassen/avdelningen.

Om du är vårdnadshavare och har synpunkter på verksamheten och av någon anledning inte vill eller kan vända dig till läraren, kan du istället vända dig till rektor, som ansvarar också för frågor som till exempel arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.

Till sida om synpunkter, beröm och klagomål på verksamhet