Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Jonas Nilsson 
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 50
E-post: jonas.nilsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommun Gotland

Ekokommun Gotland är Region Gotlands initiativ och åtagande. Det involverar alla på Gotland i utmaningen att i bred samverkan nå ett ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år 2040.

På de här sidorna har vi samlat mycket av det som rör det övergripande arbetet med klimat-, miljö- och energifrågor på Gotland.

I den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 är klimat-, miljö- och energifrågorna mer integrerade med andra för ön viktiga utvecklingsfrågor än tidigare. Strategin följer också till viss del de globala målen i Agenda 2030.

Utvecklingsstrategin kompletteras för närvarande med två genomförandeprogram, varav det ena handlar om vad Gotland samfällt behöver göra på klimat-, miljö- och energiområdet fram till 2027 för att närma sig de mål som stakas ut i Vårt Gotland 2040.

I väntan på att programmen blir antagna följer strukturen på dessa sidor än så länge det gamla miljöprogrammet för Ekokommun Gotland med de fyra fokusområdena Energi och klimat, Vatten, Hållbara val och Naturens mångfald. Under 2022 kommer sidorna göras om från grunden.

Ansvaret för det interna miljöarbetet inom Region Gotland är fördelat på respektive nämnd. Målen finns i det gemensamma styrkortet och återrapporteras löpande (delår/helår) till regionfullmäktige. Nämndernas förvaltningar arbetar i de allra flesta fall också efter interna handlingsplaner. Den gemensamma miljöredovisningen är integrerad i Region Gotlands årsredovisning (men kan hämtas separat i menyn till vänster).

 

Hitta direkt