Kontakt

Jan Wahlén
Verksamhets- och IT-utvecklare samt projektledare för digitaliseringen inom förskola och skola
Telefon: 0498 – 26 93 49 
E-post: jan.wahlen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitalisering i förskola och skola

Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Detta som en förberedelse inför ett liv som medborgare i en digitaliserad värld.

Regeringen beslutade i oktober 2017 om en nationell strategi för skolans digitalisering. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

  1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. Likvärdig tillgång och användning
  3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Sveriges Kommuner och Landsting kommer, i tätt samarbete med regeringen, att leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en handlingsplan.

Läs strategin 

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet 

Handlingsplan för digitalisering 2017-2022 (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) 

Läroplaner, kursplaner och ämnesplaner har förtydligats

Från och med 1 juli 2018 har läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan förändrats. Bland annat har programmering införts i flera ämnen redan från första klass och elevernas förmåga att vara källkritiska på nätet ska stärkas.

Syftet med förändringarna är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Som ett led i detta har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tagit fram en lokal handlingsplan för digitaliseringen av den kommunala skolan på Gotland för åren 2018–2022. Ett antal olika utvecklingsprojekt pågår. Bland annat rör dessa digitala läromedel och kompetensutvecklingsinsatser för att stödja pedagogerna i att utveckla sin pedagogik och ämneskompetens med hjälp av modern teknik.

Skolverkets vision 2022

  • Alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens.
  • Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.