Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DigITal äldreomsorg på Gotland

Äldreomsorgen på Gotland använder allt oftare digital teknik för att brukarna ska få ännu bättre omsorg. Tekniken ska också hjälpa oss när vi blir färre personer i arbetsför ålder samtidigt som andelen äldre växer. Vår vision är att tekniken ska avlasta medarbetare så att det finns tid för det viktiga mötet med brukarna.  

DigITal äldreomsorg på Gotland är ett projekt finansierat med pengar från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet pågår mellan 2019 och 2021. Det handlar om att kompetensutveckla medarbetare och chefer på särskilda boenden runt om på Gotland.

På varje äldreboende kommer det att finnas digitala koordinatorer som på sikt ska ansvara för att sprida kunskapen på enheten och se till att den förs vidare till nya medarbetare.

När projektet avslutas i november 2021 ska  kunskapen och erfarenheten spridas till andra avdelningar inom socialförvaltningen.

Fältgatan 75

Fältgatan 77

Hattstugan

Hemse äldreboende

Iliansgården

Katthammarsviks äldreboende

Kilåkern

Korttidsenheten

Pjäsen

Roma äldreboende

Solrosens demensboende

Stuxgården

Sudergården

Syréngården

Terranova äldreboende

Tingsbrogården

Åvallegården

Projektägare: tf Socialdirektör Therése Thomsson

Projektledare: Caroline Allard

Styrgrupp: Anna-Lena Gutedal Ekonomichef, Birgitta Johansson Verksamhetsutvecklare SÄBO, Marit Lindgren Avdelningschef SÄBO, Roger Nilsson HR-chef, Kristina Pajuäär Administrativ chef

Arbetsgrupp: Mattias Ahlgren Verksamhetsutvecklare Regionstyrelseförvaltningen Kvalitet och digitalisering, Annika Kellquist Verksamhetschef Solrosen, Angelica Käldare Administrativ assistent, Helena Larsson Enhetschef Syréngården, Gunilla Lidqvist Enhetschef Åvallegården, Mia Löfgren Enhetschef Tingsbrogården, Camilla Lundberg Undersköterska Tingsbrogården, Mathias Molander Undersköterska med specialistutbildning i välfärdsteknologi Stuxgården

Ledning

1. Enhetschefer särskilda boenden ska ha ökat sin digitala kompetens

2. Enhetschefer särskilda boenden ska aktivt uppmuntra digitalisering på arbetsplatsen utifrån de boendes behov

3. Enhetschefer särskilda boenden samt Socialförvaltningens ledningsgrupp ska ha genomgått utbildning i förändringsledning

 

Medarbetare

1. Medarbetare särskilda boenden ska aktivt ta initiativ till digitaliseringsutveckling på arbetsplatsen

2. Medarbetare särskilda boenden ska kunna använda och ta initiativ till vardagsteknik utifrån de boendes behov

3. Vid projektets avslut skall det finnas digitala koordinatorer utsedda på varje boende

 

Horisontella principer

1. Vid projektavslut ska modellen för ökad digital kompetens kunna appliceras till övriga avdelningar inom Socialförvaltningen.

2. Styrgrupp och arbetsgrupp ska utbildas i horisontella principer

ESF

Förändringsteorin

Länk till samtliga digitala koordinatorer kommer så småningom

3S

 

  • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen ska gå den avslutande delen av sin utbildning i förändringsledning
  • Pilotutbildning i att surfa på Tingsbrogården, Åvallegården och Solrosen
  • Upphandling för föreläsningar under 2020 pågår

 

Oktober 2019

  • Cheferna inom SÄBO och förvaltningsledningen har påbörjat sin utbildning i förändringsledning
  • De digitala koordinatorerna har sin första nätverksträff
  • Upphandling av föreläsningar pågår