Kontakt

Gällande detaljplaner
Telefon: 0498-26 90 00, knappval 2
E-post: kundtjanst.bygglov@gotland.se

Pågående detaljplaner
Se respektive handläggare i presentationen av detaljplaner under arbete.

Anders Rahnberg
Enhetschef
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Stina Wester
Planbesked
Telefon: 0498-26 91 74
E-post: stina.wester@gotland.se

Christian Björkman
Planbesked
Telefon: 0498-26 90 64
E-post: christian.bjorkman@gotland.se

Anders Rahnberg
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 78
E-post: anders.rahnberg@gotland.se

Lena Beckman
Kostnader för planbesked/detaljplaner
Telefon: 0498-26 93 97
E-post: lena.beckman@gotland.se


Ansökan om planbesked och handlingar skickas till Miljö- och byggnämnden, enhet plan, 621 81 VISBY eller via e-post till: registrator-mbn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan Region Gotland, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda (dvs fastighetsägare m.fl.) som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex bostäder, handel, kontor eller parkmark) samt utformning
(t ex höjd, storlek och placering av byggnader, gång- och cykelvägar mm).

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller en ny detaljplan antas för samma område. Detaljplanen består av en plankarta och en planbeskrivning där även genomförandefrågor ingår. I vissa fall tillhör en illustrationskarta eller ett gestaltningsprogram. I samband med planläggning ska alltid en undersökning om betydande miljöpåverkan göras. Den kan leda fram till att en miljökonsekvensbeskrivning måste tas fram för att kunna visa hur olika värden som finns på platsen ska kunna bevaras eller utvecklas samtidigt som en exploatering kan ske.

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Om det inte finns en detaljplan så är det Region Gotland som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. T ex på man vill bygga i känsliga miljöer eller där flera intressen kolliderar eller medför betydande miljöpåverkan.

Medborgarinflytande och rättssäkerhet

För att alla berörda ska garanteras inflytande över planutformning och genomförande samråder regionen med planförslaget.

Krav på undersökningar och utredningar

För att upprätta en detaljplan krävs oftast flera olika typer av utredningar. Det kan handla om miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering, hydrologisk och/eller geoteknisk undersökning som bland annat studerar markområdets jord- och grundläggningsförutsättningar och eventuell påverkan på grundvatten, arkeologisk undersökning, vatten- och avloppsutredning eller perspektivskiss m.m.

Observera! Nya ärendenummer fr.o.m. 2019-01-01

Vid årsskiftet 2019 upphörde Byggnadsnämnden (BN) och ersattes av Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN). Befintliga planärenden har därför fått ett nytt ärendenummer i MBN-serien. Kopplingen till det gamla BN-ärendenumret finns dock sparad och du kan alltid uppge eller söka på det också, i dina kontakter med oss. 

Du behöver inte göra någonting, och detta påverkar inte ärendets hantering i övrigt.