Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delegeringsutbildningar

När du arbetar inom socialtjänsten kommer du i kontakt med hälsooch sjukvårdsuppgifter. För att utföra dessa uppgifter behövs en delegering. För att få delegering måste du först genomgå en utbildning av en sjuksköterska/distriktssköterska.

Utbildningarna riktar sig till alla nyanställda som anställs löpande under året vid Region Gotland samt resursteamets och privata utförares tillsvidare anställda, nyanställda och visstidsanställda.

Utbildningar för fast anställd personal i Region Gotlands egna verksamheter och deras sommarvikarier ombesörjs av verksamheternas sjuksköterskor och omfattas inte av denna planering.

Avbokningar

Vid förhinder måste platsen avbokas till kontaktpersonen, se kalendern.

Utbildnigen ställs in om det är färre än 4 deltagare.
Kontaktpersonen meddelar i  dessa fall direkt till respektive enhetschef/arbetsgivare.

Inför Utbildningen:
Ska du ha läst igenom utbildningsmaterialet
Utbildningskompendium - vad är delegering?
Utbildningskompendium - Läkemedelshantering

samt ha genomgått webbutbildningar enligt
Rutin för delegeringsutbildning

Observera att diplom ej går att skriva ut. Så ta ett kort eller print screen på diplomet och ta med till utbildningen.
Detta kommer att gälla för hela 2019

Läkemedel
Utbildningen är obligatorisk för att få hantera läkemedel. http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/utb-lakemedel/

Medtag legitimation och utbildningsbevis från webbutbildning
Max antal deltagare 15 personer


Insulin
Utbildningen fokuserar på kunskap om insulin och att ge insulin. Utbildningen förutsätter att deltagaren tidigare fått utbildning för delegering av läkemedel.
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html

Medtag legitimation och 2 utbildningsbevis från webbutbildningar
Max antal deltagare 10 personer

Glöm ej att ta med diplomen som du ska skriva ut efter avslutad utbildning.

Förnyelser (samtliga tillfällen gäller insulin och läkemedels förnyelse)
Utbildningen riktar sig till visstidsanställd personal i behov av förnyad läkemedels och insulin delegering.

Medtag legitimation och utbildningsbevis från webbutbildning samt senast påskrivna delegationsblankett.

Max antal deltagare 15 personer