Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress:
Visborgsallén 19
621 81 Visby
E-post: cykel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för tätorter på Gotland för att bidra till målbilden i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 uppnås, där cykelåkandet på Gotland ska öka med 30 % fram till år 2025. Cykelplan Visby är en första etapp i arbetet och som ska färdigställas under år 2015.

Cykelvägnätet ska utvecklas till en fungerande attraktiv, säker och trygg helhet, med en sammanhängande struktur som erbjuder säkra skolvägar och bra möjlighet till arbetspendling. För att utveckla arbetspendlingen till och från Visby föreslås att cykelvägar ska finnas på de större vägarna inom cirka 10 kilometer utmed länsvägarna.

Utöver utbyggnad av cykelvägnätet måste befintlig infrastruktur göras säkrare och gång- och cykelpassager måste hastighetssäkras. Vid planering av cykelvägar ska olika alternativ och åtgärder studeras för att säkerställa en god helhetssyn. Alternativ till nya cykelvägar kan vara effektivisering av befintliga stråk, breddning av vägar, säkrare passager samt olika typer av drift- och underhållsåtgärder.