Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress:
Visborgsallén 19
621 81 Visby
E-post: cykel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cykel

Ökad cykling bidrar till flera positiva effekter. Att vi rör oss mer i vardagen gör att vi mår bättre och lever längre. Mindre bilåkande till förmån för cyklande ger renare luft och lägre bullernivåer vilket skapar attraktiva livsmiljöer. Därför är gång- och cykeltrafik de trafikslag som bör prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland. Målsättningen är att cykelåkandet på Gotland ska öka med 30 procent fram till år 2025.

Förutsättningarna för cykling på Gotland är mycket goda, med gynnsam topografi och korta avstånd inom tätorterna. Framför allt prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Kortare cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter och tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar av god kvalitet är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland.