Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cykel

Ökad  cykling  bidrar  till  flera  positiva  effekter.  Att  vi  rör  oss  mer  i  vardagen gör  att  vi  mår  bättre  och  lever  längre.  Mindre  bilåkande  till  förmån  för cyklande  ger  renare  luft  och  lägre  bullernivåer  vilket  skapar  attraktiva livsmiljöer.  

Förutsättningarna för cykling på Gotland är mycket goda, med gynnsam topografi och korta avstånd inom tätorterna. Framför allt prioriteras arbetet med att säkra gång- och cykeltrafiken till och från arbetsplatser, skolor och affärscentra. Kortare cykelförbindelser mellan viktiga målpunkter och tillgängliga, trygga och väl upplysta cykelvägar av god kvalitet är ett sätt att underlätta för gång- och cykeltrafik. Cykling är också en viktig del för turismen på Gotland.