Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeplan vaccination covid-19

På denna sida kan du läsa mer om planering och praktiskt genomförande av vaccinering mot covid-19. Informationen riktar sig till privata utförare inom hälso- och sjukvård, tandvård samt äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Följande gäller:

Aktuella frågor och svar till dig som medarbetare och chef

Finner du inte svar på dina frågor nedan? Klicka här för att komma till övergripande frågor och svar gällande vaccination på Gotland.

Du kan även kontakta oss via mail: covidvaccin@gotland.se.

 

Utbildning för att vaccinera mot covid-19

​Ordinationsrätt

Enligt HSLF-FS 2020:81 har verksamhetschef möjlighet att ge ordinationsrätt till sjuksköterska som bedöms ha utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Även andra utbildningar som bedöms likvärdiga kan ge behörighet att ordinera covid-vaccination.
 

Webbaserad utbildning

Sophiahemmets Högskola erbjuder en endags, webbaserad distansutbildning som efter avslutande leder till ordinationsrätt. Kursavgift bekostas av medel som Region Gotland erhåller via överenskommelsen mellan staten och SKR.

Länk till mer info om utbildningen på Sophiahemmets Högskola hemsida.

 

Rutiner för vaccinatörer

Alla sjuksköterskor/vaccinatörer som ska arbeta med vaccinationer ska ta del av de särskilda rutiner som upprättats för att förbereda, genomföra och dokumentera covid-vaccinationer.
 
Rutinerna ligger i Docpoint: STY-21712, STY-21715, STY-21716, STY-21718, STY-21719, STY-21720, STY-21721 och STY-21722. Fler rutiner kan tillkomma. ”Covid-vaccinknapp” på väg i Docpoint.
  • Rutin för vaccination vid  kända allergier STY 22286
  • Rutin för vaccination vid blodförtunnande STY 21813

Avvikelsehantering - Biverkning av covid-19 vaccin

Organisation covidvaccination

Styrgrupp

Samordnar och beslutar om väsentliga resurser och aktiviteter.
Ordförande för styrgruppen är regional vaccinsamordnare, Christine Senter.
Christine rapporterar till regional särskild sjukvårdsledning och informerar central krisledning. Övriga ledamöter: Maria Amér, Eva Borin, Linda Eklund, Magne Hovland, Christer Stoltz.
 

Distributionsgrupp

Gruppen ansvarar för frågor om transport, förvaring och distribution av vaccin, det vill säga distributionskedjan från regionala leveranspunkter (hubbar) till de vårdenheter där vaccination ska ges. Gruppen hanterar avtal och inköp av utrustning som hantering/förvaring kräver. Gruppen har ett särskilt ansvar för säkerhetsanalys. Ordförande är beredskapsläkare Eva Borin. 
 

Vaccineringsgrupp

Ansvarar för att planera det faktiska genomförandet av vaccination. Här hanteras frågor om bemanning, lokaler, lokal tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, lokal förvaring, kliniska rutiner för injektion av vaccin.
Ordförande är regional vaccinsamordnare Christine Senter, vaccinationskoordinator Linda Eklund har en biträdande roll.
 

Dokumentationsgrupp

Ansvarar för att hantera de mer administrativa åtgärder och aktiviteter som behöver göras för ett fungerande vaccinationsarbete. Här hanteras systemtekniska frågor relaterade till exempelvis tidbokning, registrering av patientbesök, journalföring, hälsodeklaration, överföring till nationella vaccinationsregistret, intyg samt in- och utdata. Ordförande är regional vaccinsamordnare Christine Senter. 
 

Sjukvårdsmaterial

Sedan tidigare finns en central, regiongemensam materialgrupp, som ansvarar för att säkra Region Gotlands tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Ordförande för gruppen är beredskapsläkare Eva Borin.

 

Hur går det till med bokning och vaccinering?

För senaste information kring vilka åldersgrupper som kan boka tid för vaccination just nu, läs här.

OBS! Vid vaccinationstillfället är det viktigt att du som ska vaccineras är frisk. Om du har en pågående infektion får du vänta med att vaccinera dig.

Texten är senast uppdaterad 2021-09-02.

Om du tillhör vaccineringens första eller andra fas och tagit dos 1 av vaccin mot covid-19 men av någon anledning inte har kunnat få dos 2, kan du nu kontakta 0498-269802, välj ombokning.

Detta gäller alltså endast dig som tagit dos 1 och som avbokat eller missat tiden för dos 2 och därför inte fått den.

Observera alltså att om du redan har bokad tid för dos 1 eller 2 omfattas du inte av detta.

Texten är senast uppdaterad 2021-04-27.

Jag har vaccinerat mig, men vad innebär det?

Ja, samma råd och riktlinjer gäller för alla, oavsett om man är vaccinerad eller har haft covid-19. Detta eftersom man ännu inte vet allt om smittspridningen av covid-19. Personal inom vård och omsorg ska fortsätta följa basala hygienrutiner och använda rekommenderad skyddsutrustning. Det är även fortsättningsvis viktigt att vi fortsätter följa gällande riktlinjer vid sjukdomssymtom.

Läs mer här, på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Texten är senast uppdaterad 2021-02-21.