Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeplan vaccination covid-19

På denna sida kan du läsa mer om planering och praktiskt genomförande av vaccinering mot covid-19. Informationen riktar sig till privata utförare inom hälso- och sjukvård, tandvård samt äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Följande gäller:

Vaccination av personal i fas 1 och 2

Folkhälsomyndigheten utreder just nu hur Astra Zenecas vaccin ska användas för personer yngre som är födda 1956 eller senare. I väntan på besked är all vaccination för personer under 65 år fortsatt pausad. Folkhälsomyndigheten har beslutat att intervallet för Astra Zenecas vaccin ska förlängas, från nio till tolv veckor, för personer yngre än 65 år. Om det blir aktuellt att återuppta vaccineringen med Astra Zenecas vaccin för personer yngre än 65 år, bokas berörda personer om inom det nya rekommenderade intervallet.


Aktuella frågor och svar till dig som medarbetare och chef

Här nedan hittar du vanliga frågor och svar. Finner du inte svar på dina frågor nedan kan du kontakta: personalvaccin@gotland.se.

Klicka här för att komma till övergripande frågor och svar gällande vaccination på Gotland.

Förändring i prioriteringsordning vid vaccination mot covid-19

På grund av fortsatt begränsad tillgång till vaccin har Folkhälsomyndigheten beslutat om förändring av prioriteringsordningen för vaccinering mot covid-19.

Förändringen innebär bland annat att intervallet mellan dos 1 och dos 2 vid vaccination med Modernas och Pfizers vaccin förlängs till sex veckor. Tidigare rekommendation var tre respektive fyra veckor. Detta är, enligt Folkhälsomyndigheten, för att så många som möjligt ska få ett visst skydd av en första dos, snarare än att vissa ska bli fullvaccinerade.

Äldre fortsatt prioriterade

Äldre samt personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom och död är fortsatt prioriterade vid vaccination mot covid-19. I Fas 2 ingår även vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära. Den nya prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten innebär att all personalvaccination pausas. På Gotland är dock personalvaccinationen redan pausad sedan tidigare.

Så är prioriteringsordningen uppbyggd

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringsordning syftar till att först skydda de som löper störst risk att bli svårt sjuka och dö i covid-19 och därefter skydda bredare grupper i samhället. Den är uppbyggd av fyra större faser. Inom varje fas finns dessutom en mer förfinad prioriteringsordning.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning här.

Nedan har vi listat några av de vanligaste frågor och svar

Innebär det här att jag inte kan boka vaccinationstid via 0498-269801?

Ja, telefonbokningen via 0498-269801 är stängd.

Om jag redan har en inbokad vaccinationstid, vad händer då?

Vid redan inbokad vaccinationstid vaccineras du som planerat. Det gäller både för dos 1 och 2.

Om jag vill avboka min redan inbokade tid, hur gör jag då?

Om du redan är inbokad på en vaccinationstid och får förhinder eller blir sjuk ska du så snart som möjligt meddela detta via mail: personalvaccin@gotland.se.

Om du vill avvara din redan bokade vaccinationstid, för att bereda plats för 75 år eller äldre, kan du avboka din tid via mail: personalvaccin@gotland.se.

Jag tillhör fas 1 men har inte bokat tid för vaccinering, vad gör jag?

Även personalvaccinationer i fas 1 är pausad.

När kommer personalvaccinationen öppna igen?

Vi har tyvärr inget svar på detta idag. Så snart vi får större leveranser vaccin kommer vi komma med tydligare besked. Men alla som vill kommer att bli vaccinerade så snart vaccinleveranserna ökar.

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa all personalvaccination tillsvidare. Detta på grund av den begränsade tillgången till vaccin.

Rekommendationen är att vaccinet i första hand ska användas till de som löper störst risk för svår sjukdom och död i covid-19, det vill säga de äldre.

När tillgången till vaccin är större, kommer personalvaccinationerna återupptas. Då är vikarier samt studenter med praktik inom omsorg och hälso- och sjukvård, vilka ingår i fas 1, prioriterade. Det innefattar praktik och vikariat på särskilda boenden för äldre, inom hemtjänst och hemsjukvård.

Vaccination kommer att erbjudas i Visby, Klintehamn och Fårösund. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om när vaccinationsbokningen öppnar igen för personal. Aktuell information om bokningsläget hittar du här, på gotland.se/covidvaccinplan. Där kommer du också att få information om hur du bokar när det är dags.

Utbildning för att vaccinera mot covid-19

​Ordinationsrätt

Enligt HSLF-FS 2020:81 har verksamhetschef möjlighet att ge ordinationsrätt till sjuksköterska som bedöms ha utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Även andra utbildningar som bedöms likvärdiga kan ge behörighet att ordinera covid-vaccination.
 

Webbaserad utbildning

Sophiahemmets Högskola erbjuder en endags, webbaserad distansutbildning som efter avslutande leder till ordinationsrätt. Kursavgift bekostas av medel som Region Gotland erhåller via överenskommelsen mellan staten och SKR.

Länk till mer info om utbildningen på Sophiahemmets Högskola hemsida.

 

Rutiner för vaccinatörer

Alla sjuksköterskor/vaccinatörer som ska arbeta med vaccinationer ska ta del av de särskilda rutiner som upprättats för att förbereda, genomföra och dokumentera covid-vaccinationer.
 
Rutinerna ligger i Docpoint: STY-21712, STY-21715, STY-21716, STY-21718, STY-21719, STY-21720, STY-21721 och STY-21722. Fler rutiner kan tillkomma. ”Covid-vaccinknapp” på väg i Docpoint.
  • Rutin för vaccination vid  kända allergier STY 22286
  • Rutin för vaccination vid blodförtunnande STY 21813

Avvikelsehantering - Biverkning av covid-19 vaccin

Organisation covidvaccination

Styrgrupp

Samordnar och beslutar om väsentliga resurser och aktiviteter.
Ordförande för styrgruppen är regional vaccinsamordnare, Christine Senter.
Christine rapporterar till regional särskild sjukvårdsledning och informerar central krisledning. Övriga ledamöter: Maria Amér, Eva Borin, Linda Eklund, Magne Hovland, Christer Stoltz.
 

Distributionsgrupp

Gruppen ansvarar för frågor om transport, förvaring och distribution av vaccin, det vill säga distributionskedjan från regionala leveranspunkter (hubbar) till de vårdenheter där vaccination ska ges. Gruppen hanterar avtal och inköp av utrustning som hantering/förvaring kräver. Gruppen har ett särskilt ansvar för säkerhetsanalys. Ordförande är beredskapsläkare Eva Borin. 
 

Vaccineringsgrupp

Ansvarar för att planera det faktiska genomförandet av vaccination. Här hanteras frågor om bemanning, lokaler, lokal tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial, lokal förvaring, kliniska rutiner för injektion av vaccin.
Ordförande är regional vaccinsamordnare Christine Senter, vaccinationskoordinator Linda Eklund har en biträdande roll.
 

Dokumentationsgrupp

Ansvarar för att hantera de mer administrativa åtgärder och aktiviteter som behöver göras för ett fungerande vaccinationsarbete. Här hanteras systemtekniska frågor relaterade till exempelvis tidbokning, registrering av patientbesök, journalföring, hälsodeklaration, överföring till nationella vaccinationsregistret, intyg samt in- och utdata. Ordförande är regional vaccinsamordnare Christine Senter. 
 

Sjukvårdsmaterial

Sedan tidigare finns en central, regiongemensam materialgrupp, som ansvarar för att säkra Region Gotlands tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Ordförande för gruppen är beredskapsläkare Eva Borin.

 

Vilken fas tillhör jag?

I prioriteringsordningens första fas erbjuds vaccination till personal som arbetar i:

  • Äldreomsorg (särskilt boende och hemtjänst)
  • Hemsjukvård
  • Intensvivård (IMA och IVA)
Texten är senast uppdaterad 2021-02-22.

Personal som arbetar patient/brukarnära inom hälso- och sjukvård samt LSS-verksamhet (inklusive personliga assistenter) erbjuds vaccination i fas 2. Syftet med vaccinationen är att minska risken för att personal smittar äldre och sköra personer i kontakt med vården/omsorgen.

För att förtydliga ytterligare om hur vi ska tänka kring vilka som ingår/inte ingår i fas 2 finns nedan några specifika fall:

Ingår i fas 2

Ingår inte i fas 2

Medarbetare som arbetar patient/brukarnära med att vårda, behandla eller undersöka patienter/brukare och som befinner sig mindre än 2 meter ifrån patienten/brukaren i längre än 15 minuter.

Måltidspersonal som serverar mat, tar upp måltidsbeställningar, arbetar i kök.

Brandmän, inklusive RiB, inom räddningstjänsten (först på plats vid exempelvis olyckor, hjärtstopp mm.).

Lokalvårdare som städar i vård- och omsorgsmiljö.

Inhyrd personal och vikarier/sommarvikarier som arbetar patient/brukarnära.

Personal inom särskolans verksamhet.

 

Personal i reception/kassa eller i andra administrativa funktioner.

 

Fastighetstekniker som arbetar i vård- och omsorgsmiljö.

 

Texten är senast uppdaterad 2021-02-22.

Är du osäker om du ingår i fas 2 ska du kontakta din närmaste chef.

Texten är senast uppdaterad 2021-02-22.

Hur går det till med bokning och vaccinering?

Bokning för personalvaccination är för tillfället stängd. Läs mer under frågorna under "All personalvaccination är pausad"

Texten är senast uppdaterad 2021-03-25.

Hälsodeklarationen är en viktig del av sjuksköterskans bedömning inför vaccination, och formuläret används också som underlag vid journalföring av vaccinationen.

Här hittar du hälsodeklarationen 

Hälsodeklarationen består av fem frågor. Om du har svarat ja på någon fråga i hälsodeklarationen behöver du bedömas av läkare innan bokning kan bli aktuell. Ta kontakt med din ordinarie vårdcentral för bedömning.

Om du svarar nej på samtliga frågor kan du ringa för att boka tid för vaccination..

Texten är senast uppdaterad 2021-02-24.

Personalvaccinationen är just nu stängd.

När det återupptas kommer vaccination att vara möjlig i Visby, Klintehamn och Fårösund.

På Visby lasarett vaccineras personal som arbetar där. 

Texten är senast uppdaterad 2021-03-30.

Även personalvaccinationer i fas 1 är pausad.

Texten är senast uppdaterad 2021-03-25.

Om du tillhör vaccineringens första fas och tagit dos 1 av vaccin mot covid-19 men av någon anledning inte har kunnat få dos 2, kan du nu kontakta din ordinarie vårdcentral för att boka tid för den andra dosen.

Detta gäller alltså endast dig som tagit dos 1 och som avbokat eller missat tiden för dos 2 och därför inte fått den.

Observera alltså att om du redan har bokad tid för dos 1 eller 2 omfattas du inte av detta.

Texten är senast uppdaterad 2021-02-21.

Jag har vaccinerat mig, men vad innebär det?

Ja, samma råd och riktlinjer gäller för alla, oavsett om man är vaccinerad eller har haft covid-19. Detta eftersom man ännu inte vet allt om smittspridningen av covid-19. Personal inom vård och omsorg ska fortsätta följa basala hygienrutiner och använda rekommenderad skyddsutrustning. Det är även fortsättningsvis viktigt att vi fortsätter följa gällande riktlinjer vid sjukdomssymtom.

Läs mer här, på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Texten är senast uppdaterad 2021-02-21.