Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Omsorgens rutiner för äldre och personer med funktionsnedsättning under coronapandemin

Socialtjänsten inom Region Gotland ansvarar bland annat för äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Många personer i de här grupperna är sköra och kan drabbas svårare av infektioner. Det gäller även coronaviruset.

Information om vaccinering hittar du på www.gotland.se/covidvaccin.

Rutiner som hemtjänsten arbetar efter under coronapandemin:

 • All hemtjänstpersonal har tillgång till ett kit med skyddsglasögon alternativt visir, engångsförkläde, munskydd, skoskydd, plasthandskar, handsprit, tvål och pappershanddukar.
 • Munskydd används vid allt nära arbete för att skydda brukare och patienter. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.
 • Ett särskilt covid-team har inrättats som aktiveras när vi har flera brukare med smitta.
 • Alla personal jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla uppmanas att stanna hemma.

 • Personal genomgår e-utbildningar kring covid-19.

 • Brukare med symtom ska vistas i hemmet om inte sjukhusvård behövs.
 • Avrådan från att brukare i andra kommuner ansöker om tillfällig vistelse på Gotland.
 • Anhöriga kan anställas tillfälligt för att sköta omsorgen om brukare.

Brukare och privata hemtjänstutförare informerade

Ett informationsblad har gått ut till alla brukare där de informeras om att det kan bli annorlunda tider än vad man är van vid och att det finns risk för att vissa servicetjänster, som städ, flyttas fram. 
 
Ett samarbete med de privata hemtjänstutförarna finns för att säkerställa att de har tillgång till samma utbildningsmaterial och vårdhygieniska rutiner som Region Gotlands hemtjänst.
 

Frågor och svar om äldreomsorgen och covid-19

Läs mer om hemtjänst

Socialnämnden vädjar om att inga hitresande ansöker om omsorgsinsatser från hemtjänst eller hemsjukvård och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till dig som brukare är det mycket viktigt att följa dessa.

Läs mer om regionens vädjan till besökare i behov av hemtjänst eller hemsjukvård.

Region Gotland rekommenderar att man avstår från besök på Gotlands särskilda boenden.
 
Håll gärna kontakten med varandra genom att ringa; via telefon- eller videosamtal. Kontakta det boende din släkting eller närståendes bor på om du behöver hjälp för att kunna prata med varandra på detta sättet.
 
Regeringen har infört möjlighet för kommuner och regioner att införa lokala besöksförbud. Det är för närvarande inte aktuellt på Gotland.
 
Du som anhörig kan också kontakta Region Gotlands anhörigstöd. Där kan du få tid för samtal. 

 

Rutiner som Gotlands äldreboenden (särskilda boenden) arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Läs mer om vad som gäller vid besök.
 • Alla boenden jobbar enligt de basala hygienrutiner som smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har fastställt. Det gäller även de privata utförarna.
 • Rutiner för skyddsutrustning finns och uppdateras vid nytt kunskapsläge.
 • Munskydd används vid allt nära arbete för att skydda brukare och patienter. Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient. 
 • Skyddsutrustning, förutom handskar och handsprit som redan finns på alla boenden, hämtas vid behov på tre ställen på ön. 
 • Alla medarbetare uppmanas att stanna hemma vid sjukdom, även vid mycket milda sjukdomssymtom.
 • Brukare med symtom ska vistas isolerade på sitt rum om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får omsorg av några få i personalgruppen för att minimera smittspridning.
 • Vi har patientsekretess. Dessutom är Gotland ett litet samhälle och ett äldreboende är ett hem. Vi berättar därför inte var smittspridning finns.
 • Digitala utbildningar och delegeringsutbildningar har genomförts.
 • Så informerar vi kring smittspridning på särskilt boende
 • Frågor och svar om äldreomsorgen och covid-19
 • Läs mer om särskilt boende

Vid spridning av coronaviruset på ett särskilt boende vidtas en rad åtgärder.

Smittspårning genomförs av smittskyddsenheten. Boende och personal testas enligt smittskyddsenhetens direktiv.

Brukare isoleras och vårdas av ett färre antal medarbetare.

Medarbetare på boendet samt annan berörd personal informeras. Boendets chef informerar anhöriga. Information är viktigt i detta läge för att ge svar på de frågor som kommer. Samtidigt månar vi om patientsekretessen och försöker begränsa informationen till dem som är berörda.

Läs mer om hur Region Gotland informerar.

Rutiner som omsorgen om personer med funktionsnedsättning arbetar efter för att skydda brukare och medarbetare mot covid-19.

 • Besöksförbud råder i verksamheternas gemensamma lokaler. Besök är tillåtet på boenden men bör ske i lägenheterna.
 • Alla enhetschefer har gjort riskanalyser över arbetsmiljön tillsammans med skyddsombud och medarbetare. 
 • Skyddsutrustning kan hämtas vid fyra ”baslager” på ön, dit alla verksamheter kan vända sig om behov uppstår.
 • Medarbetarna har genomgått e-utbildningar kring covid-19, skyddsutrustning och vårdhygienska rutiner.
 • Brukare med symtom ska vistas i sin lägenhet om inte sjukhusvård krävs. Personen vårdas och får då omsorg av ett fåtal medarbetare för att minimera smittspridning.
 • Medarbetare arbetar med att informera brukare med hjälp av ”tvätta händerna”-film, med sociala berättelser, bilder, rit-prat med mera.
 • Eftersom begränsningar gäller med avseende på fysiska möten, utbildningar och metodhandledning ersätts dessa i hög utsträckning av videosamtal.
 • Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner för covid-19.

Läs mer om omsorgen om personer med funktionsnedsättning