Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolor – corona

Här finns samlade information om hur coronaviruset just nu påverkar förskolor, grundskolor, gymnasieskola och vuxenutbildning.

 

Avrådan kring att genomföra större sammankomster i förskola och skola

Med hänvisning till Folkhälsomyndigheten nya rekommendation kring allmänna sammankomster utifrån en ökad smittspridning har utbildningsdirektören fattat beslutet att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter, där bland annat förskolor och skolor ingår, ska avstå från att genomföra större sammankomster inomhus med fler än 100 personer med vårdnadshavare och andra som normalt inte vistas på skolan. Till exempel gäller det luciafirande och julavslutningar.

Beslutet gäller från och med 19 november 2021. 

Närundervisning gäller tills vidare

Grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och folkhögskolan kommer utifrån Folkhälsomyndigheten rekommendation ha närundervisning på plats på skolorna tills vidare. Distansundervisning kan införas som en smittskyddsåtgärd om det blir ett utbrott av covid-19 i någon skolverksamhet. 

Smittskyddsåtgärder just nu

De smittskyddsåtgärder som funnits i alla utbildnings- och arbetsförvaltningen verksamheter under hela pandemin finns kvar. De är bland annat:

 • Tvättslussar finns i förskola och fritidshem
 • Hämtningar och lämning av barn sker utomhus i möjligast mån
 • Utomhusaktiviteter genomförs i så stor utsträckning som möjligt.
 • Alla som uppvisar symtom eller blir sjuka under dagen ska skyndsamt gå hem och rekommenderas att testa sig för covid.19
 • Möten genomförs till största delen digitalt, om det är möjligt.

Maxantal i öppna förskolan

Utifrån den ökande smittspridningen och för att undvika trängsel i verksamheter som vänder sig till allmänheten har beslut fattats att öppna förskolan Myllan har ett maxantal för besökare på högst 20 personer vid samma tillfälle.

Dela bara korrekt och bekräftad information

Hjälp till med att förhindra spridning av felaktig information, rykten och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information med andra.

Nedan finns svar på några av de frågor som ställts. 

Myndighetsinformation

Minska smittspridning

Vi har under det gångna året sett att åtgärder som genomförts, till exempel tvättslussar, hämtning och lämning av barn i största möjliga mån utomhus och att man är hemma när man sjuk eller har symtom, har haft effekt inte bara på smittspridning av covid-19 utan också på många andra virusinfektioner. Vi kan konstatera att barn och vuxna som tidigare varit mycket hemma på grund av virusinfektioner nu är friskare. Mot bakgrund av detta kommer vissa gemensamma åtgärder finnas kvar i verksamheten (se nedan).
 

 • Tvättslussar kommer att vara kvar i de verksamheter som tidigare haft dem.
 • Förskolor och fritidshem fortsätter att ha lämning och hämtning utomhus.
 • Alla ska vara hemma om man är sjuk eller har symtom även om de är lindriga. Detta gäller barn, elever, studerande och vuxna både vaccinerade och ovaccinerade vid alla typer av virusinfektioner.
 • Barn/elev/studerande/vuxen som blir sjuk under dagen ska skyndsamt gå hem. För yngre barn och elever kontaktas vårdnadshavare.

Avdelningschef/rektor/enhetschef kan fatta beslut om specifika åtgärder som går att genomföra i respektive verksamhet, det kan till exempel vara fasta sittplatser i klassrum och matsalar.  Separata in- och utgångar, enkelriktade flöden i trappor

Förskolans, grundskolan och särskolans verksamhet är viktiga för att kunna stötta samhället så att andra viktiga funktioner/arbeten kan fortsätta med så lite störningar som möjligt.

Det finns grundläggande rutiner för på vilket sätt vi kan organiserar oss vid eventuell hög frånvaro av medarbetare för att fortfarande kunna ta emot de barn och elever behöver vara i våra verksamheter.

I de fall det finns konstaterad smitta av covid-19 på en förskola, fritidshem eller grundskola kontaktas vårdnadshavare skriftligt eller muntligt via telefon.

Där får man information om att det finns konstaterad smitta i anslutning till enheten och i de flesta fall att det handlar om enstaka fall som inte kräver några åtgärder förutom att vara hemma om man är sjuk, tvätta händerna  och undviker att träffa andra . 

Vi informerar inte vem det är eller om det är en personal eller barn/elev med hänvisning till patientsekretess.

Om det är en  smittspridning som finns på enheten informeras det om vilka åtgärder som vidtas. Eventuella åtgärder vid smittspridning kopplad till enheten beslutas av smittskyddsenhet  i samråd mer rektor och avdelningschef. 

Förskola och fritidshem

Att förlora en förskoleplats vid hög frånvaro är ovanligt. I de fall det händer så handlar det om en frånvaro som inte kan styrkas av något giltigt skäl och därmed ses som uppehållande av plats som kan nyttjas av någon med större behov av förskoleplats.

Frånvaro under Covid-19 anses inte grundande för att mista sin förskoleplats.

Det kan vara svårt att hitta på aktiviteter när barnen måste vara hemma många dagar istället för att vara på förskolan eller på fritidshemmet. Vi har samlat ihop en del tips på aktiviteter,  program och appar som man enkelt kan göra hemma.

Barn kan ha svårt att förstå vad som händer och just stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barnen. BRIS  har många tips på hur man kan prata med sitt barn om Coronaviruset.

Läs mer om deras tips.
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för barn eller ungdomar. Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/

När någon i familjen blir sjuk

 • Alla ska vara hemma om man är sjuk även om det är lindrigt. Detta gäller barn, elever och vuxna både vaccinerade och ovaccinerade.
 • Barn/elev/vuxen som blir sjuk under dagen ska skyndsamt gå hem. För yngre barn och elever kontaktas vårdnadshavare.
 • Innan man kan gå tillbaka arbete, förskola, skola eller annan verksamhet behöver man ha varit feberfri och mått bra i ett dygn. Om det är kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta, att man behöver snyta sig ibland men i övrigt känner man sig helt frisk, kan man återgå till förskola, fritidshem eller skola.
 • Om man har en allergi och får symtom som snuva och hosta ska man vara hemma och ta sin allergimedicin. Om symtomen går över av allergimedicinen beror det troligtvis på allergi. Om symtomen inte går över ska man vara hemma enligt ovan punkt.  
 • Rekommendationen att testa sig för covid-19 finns kvar om man har symtom som inte gått över inom ett dygn. Särskilda regler gäller fortfarande vid konstaterad smitta med covid-19. Information får man när man blir kontaktar av smittspårarna. 

Läs mer om det här på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Särskilda förhållningsregler gäller när någon i hushållet har en konstaterad smitta med covid-19.

Läs mer om hushållskontakter på https://gotland.se/hushållskontaktercovid

Stanna hemma och testa dig om du har symtom

Alla som får symtom på covid-19 eller luftvägsinfektion, till exempel halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla bör stanna hemma. Personer från sex år som inte haft covid-19 det senaste halvåret bör även testa sig. Rekommendationen gäller både de som är vaccinerade och de som inte är vaccinerade. Om någon i hushållet blir sjuk bör övriga personer vara extra uppmärksamma på symtom.
Om man testats negativt gäller att vara hemma och att man känt sig frisk i ett dygn.


Om det finns någon i familjen som har sjukdomssymptom eller konstaterad covid-19, bör man vara försiktig med kontakter utanför familjen. Barnen behöver också avstå att vara med kompisar för att inte sprida eventuell smitta vidare. 

Läs mer på krisinformation.se: Om du eller någon i din närhet blir sjuk
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Hur länge bör jag stanna hemma?
 
Om någon i hushållet insjuknar i covid-19
Om en person har bekräftad covid-19 ska de som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. 
 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

 

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida ”Om viruset och sjukdomen”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/