Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

Öppettider för besök

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Söka bygglov i Visby innerstad

För Visby innerstad gäller detaljplan med byggnadsordning. Planen innehåller bestämmelser som ska skydda kulturvärdena när du vill ändra, bygga till eller bygga nytt.

Riktlinjerna i byggnadsordningen fungerar som stöd för att lättare kunna tolka planen. I innerstaden råder utökad bygglovplikt, vilket innebär att bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt. De allra flesta åtgärder fordrar att du kontaktar en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning som ska ligga till grund för projekteringen.

Om fastigheten är byggnadsminne behöver du även söka tillstånd hos länsstyrelsen. Eftersom hela Visby innerstad är fornminne behövs också länsstyrelsens tillstånd för markingrepp.

 

  • Börja med att höra av dig till kundtjänst för bygglov. Vad gäller för min fastighet? Behöver jag söka bygglov? Ska jag beställa en antikvarisk förundersökning?
  • Kontakta en antikvarie. På Boverkets hemsida finns listor på certifierade antikvarier och på Nätverket för byggnadsvård kan du få tips på antikvariska konsulter och hantverkare med erfarenhet av traditionella hantverk och metoder.
  • Skicka in din bygglovsansökan med nödvändiga ritningar, kartor och beskrivningar samt bifoga den antikvariska förundersökningen. Behövs det en anmälan? Behövs det en kontrollansvarig ? Vad ska kontrollplanen innehålla? Ställs krav på antikvarisk sakkunnig kontroll (KUL 2)?
  • Avvakta beslut och startbesked. Läs igenom noga och anlita hantverkare som kan genomföra åtgärden enligt villkoren i beslutet.
  • Bygget kan starta. Antikvarien ska kontrollera de antikvariska punkterna i kontrollplanen. När alla kontroller är verifierade, begär du slutbesked.

 

Checklista handlingar

  • Bygglovsansökan
  • Antikvarisk förundersökning
  • Ritningar/ foton
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrollplan

 

Antikvarisk förundersökning

För bygglov som söks i Visby innerstad behöver byggherren oftast komplettera sin ansökan med en antikvarisk förundersökning. I planbestämmelserna anges att projekteringen ska bygga på en antikvarisk förundersökning om inte byggnadsnämnden anser att den inte behövs

Beroende av åtgärdens omfattning kan förundersökningen innehålla allt från några bilder och uppgifter om årtal till en större utredning som kräver arkivsökningar. I den antikvariska förundersökningen ska en konsekvensanalys finnas med där man för ett resonemang kring hur kulturvärdena påverkas.

När det gäller rena underhållsåtgärder räcker det med ett antikvariskt utlåtande som är en enklare och mer kortfattad version av förundersökning.

Det är också bra om förslag till kontrollpunkter tas upp i förundersökningen. Dessa ska föras in i kontrollplanen, för att sedan i utförandeskedet kontrolleras av en sakkunnig kontrollant för kulturvärden. Läs mer på Boverket om antikvarisk förundersökning i länklistan "Mer information" nedan.

Det är lämpligt att en utbildad antikvarie utför förundersökningen eller en person med liknande bakgrund. Underlaget bedöms utifrån om det ger tillräckligt utförlig och kompetent information om byggnadens kulturvärden och de delar som påverkas av den tänkta åtgärden.