Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Om du ofta är i bullriga miljöer kan det försämra din koncentration, vila eller sömn. Här kan du läsa om reglerna gällande buller och vad du kan göra om du störs av buller. 

Vad gör jag om jag störs av buller? 

Om du störs av buller i din hyrda bostad ska du lämna en felanmälan till hyresvärden. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig till utövaren.

Vid återkommande störningar kan du vända dig till Region Gotland med en klagomålsanmälan. Använd vår e-tjänst för att lämna ett klagomål: 

Vad behöver verksamhetsutövare tänka på? 

Varje verksamhetsutövare ska på eget initiativ arbeta för att minimera störningar. Detta ska göras systematiskt genom en egenkontroll. Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Gäller i sov- eller vardagsrum, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende (hyrt rum). Ljudet mäts med fönster och dörrar stängda. Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa:

Maximalt ljud LAFmax 45dB
Ekvivalent ljud LAeq 30dB
Ljud från musikanläggningar LAeq 25dB

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa.

I lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde:

Maximalt ljud LAFmax 115dB
Ekvivalent ljud LAeq 100dB

 

I lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde:

Maximalt ljud LAFmax 110dB
Ekvivalent ljud LAeq 97dB

Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller 

Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och värmepumpar omfattas av vägledningen. Följande riktvärden gäller för medelljudnivå utomhus på närboendes uteplats, vid fasad och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet:

Dag (6-18) LAeq 50dB
Kväll (18-22)+helger LAeq 45dB
Natt (22-06) LAeq 40dB

Utöver detta gäller:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
  • Vägledningen är inte framtagen för buller från lek och idrottsutövning eller för musik och sorl från restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera.

 

Du som har en verksamhet med musik ska ha en egenkontroll som säkerställer att musiken inte utgör en olägenhet för människors hälsa.

Vi på enhet miljö- och hälsoskydd utför tillsyn gällande ljudnivåer. Vid tillsyn arbetar vi utifrån materialet nedan, som du gärna får ha som grund till din egenkontroll:

Musikbuller – vägledning till egenkontroll enligt miljöbalken

Musikbuller: Förslag på checklista till egenkontroll

 

Tillgång till platser för idrott, träning och lek inom rimliga avstånd från bostaden är av stor vikt för folkhälsan för såväl barn som vuxna. Det kan dock uppstå situationer då buller från idrottsutövning blir störande för de människor som bor i direkt anslutning till idrottsplatsen.

Det är alltid bäst att förebygga problem innan de uppstår. Tänk därför på att välja en lämplig plats med avstånd till bostäder. Tänk även igenom hur du genom materialval, val av aktiviteter, information och speltider kan förebygga störningar. Vid klagomål kan vi på enhet miljö- och hälsoskydd behöva utreda om ljudet innebär en olägenhet, vilket kan leda till krav och kostnader för din verksamhet.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede innan du anlägger exempelvis en padelbana i närheten av bostäder.

Boverket och Naturvårdsverket har mer vägledning om buller från idrottsplatser.

Vägtrafikbuller beror på flera olika faktorer. De viktigaste är antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggning. Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och kontakten mellan däck och vägbana.

Vid klagomål på trafikbuller kontaktas i första hand väghållaren. Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna. Region Gotlands trafikplanerare kontaktas om det gäller de kommunala vägarna (registrator-tn@gotland.se). Om du bedömer att väghållaren inte hanterar ditt ärende korrekt kan du kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd för en bedömning i ärendet.

Trafikverket har ett åtgärdsprogram mot trafikbuller, vilket innebär att de utför åtgärder för de fastigheter som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Via Trafikverkets e-tjänst kan man ansöka om buller- och vibrationsutredning.