Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Olägenhet till följd av buller kan exempelvis vara att koncentration, kommunikation, vila eller sömn återkommande hindras eller försämras. 

Om du störs av buller i din hyrda bostad, vänd dig i första hand till din fastighetsägare. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig till utövaren. Om situationen inte blir bättre kan klagomålet anmälas till Enhet miljö- och hälsoskydd, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Buller kan bedömas som en olägenhet för hälsan om störningen inte är ringa eller tillfällig. 

Varje verksamhetsutövare är skyldig att själv minimera störningar och klagomål. Detta ska göras systematiskt genom ett egenkontrollprogram, som beskriver hur verksamheten säkerställer att gällande riktvärden för buller inte överskrids.

Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning.