Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Om du är i bullriga miljöer ofta kan det bland annat försämra din koncentration, vila eller sömn.  Här kan du läsa mer om vad som gäller och vad du kan göra om du störs av buller. 

Vad gör jag om jag störs av buller? 

Om du störs av buller i din hyrda bostad ska du lämna en felanmälan till hyresvärden eller fastighetsägaren. Om det är en verksamhet som orsakar störningen så vänder du dig till utövaren.

Om du har lämnat felanmälan, men situationen ändå inte blir bättre kan du vända dig till oss med en klagomålsanmälan. Då bedömer vi situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Använd vår e-tjänst för att lämna ett klagomål: 

Vad behöver verksamhetsutövare tänka på? 

Varje verksamhetsutövare är skyldig att själv minimera störningar och klagomål. Detta ska göras systematiskt genom ett egenkontrollprogram, som beskriver hur verksamheten säkerställer att gällande riktvärden för buller inte överskrids. Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning. 

Varje verksamhetsutövare är skyldig att själv minimera störningar och klagomål. Detta ska göras systematiskt genom ett egenkontrollprogram, som beskriver hur verksamheten säkerställer att vägledande riktvärden för buller inte överskrids.

Vägledande riktvärden

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus

Gäller i sov- eller vardagsrum, lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende (hyrt rum). Ljudet mäts med fönster och dörrar stängda. Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa:

Maximalt ljud LAFmax 45dB
Ekvivalent ljud LAeq 30dB
Ljud från musikanläggningar LAeq 25dB

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa.

I lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde:

Maximalt ljud LAFmax 115dB
Ekvivalent ljud LAeq 100dB

 

I lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde:

Maximalt ljud LAFmax 110dB
Ekvivalent ljud LAeq 97dB

Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller 

Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och värmepumpar omfattas av vägledningen. Följande riktvärden gäller för medelljudnivå utomhus på närboendes uteplats, vid fasad och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet:

Dag (6-18) LAeq 50dB
Kväll (18-22)+helger LAeq 45dB
Natt (22-06) LAeq 40dB

Utöver detta gäller:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.
  • Vägledningen är inte framtagen för buller från lek och idrottsutövning eller för musik och sorl från restauranger och evenemang såsom konserter, idrottstävlingar med mera.

 

  • Ha en god dialog med närboende och visa intresse för deras behov
  • Sköt egenkontrollen. Mät ljudet vid verksamheten och gärna även inne hos grannarna
  • Informera närboende i god tid inför särskilda evenemang
  • Spela inte musik som påverkar de närboende för stor del av dygnet, eller sent på kvällen/natten
  • Sänk basen och undvik en konstant basgång (många klagomål gäller just basgången)
  • Rikta om möjligt högtalarna från närboende
  • Ta vid behov kontakt med akustiker eller liknande för att få detaljerade tips om hur just er verksamhet kan utformas

Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § kan en tillfällig störning inte utgöra en olägenhet för människors hälsa. Vid helt tillfälliga evenemang gäller därför vanligtvis endast riktvärdena för skadligt höga ljudnivåer vid publikplats.

Vilka evenemang som är att betrakta som tillfälliga bedöms från fall till fall. I områden där tillfälliga evenemang är vanligt förekommande kan de sammantaget innebära mer än en tillfällig störning för närboende. Vid osäkerhet bör ansvariga för evenemanget kontakta enhet Miljö- och hälsoskydd.

Vägtrafikbuller beror på flera olika faktorer. De viktigaste är antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggning. Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och kontakten mellan däck och vägbana.

Vid klagomål på trafikbuller kontaktas i första hand väghållaren. Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna. Region Gotlands trafikplanerare kontaktas om det gäller de kommunala vägarna (trafik@gotland.se). Om du bedömer att väghållaren inte hanterar ditt ärende korrekt kan du kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd för en bedömning i ärendet.

Trafikverket har ett åtgärdsprogram mot trafikbuller, vilket innebär att de utför åtgärder för de fastigheter som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Via Trafikverkets e-tjänst kan man ansöka om buller- och vibrationsutredning.