Kontakt

Tf Enhetschef
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostad med särskild service

Barn, ungdom och vuxen med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning­­ kan ha rätt till ett boende med särskild service. 

Stöd och service utformas utifrån dina behov och på ett sätt som stärker din självständighet och delaktighet i samhället. I insatsen ingår omvårdnad, hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Bostad med särskild service kan vara:

  • gruppbostad - för personer med stort omvårdnadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn av personal. Gruppbostaden är utformad som enskilda bostäder i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.
  • servicebostad - lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid servicebasen finns tillgång till gemensamhetslokaler samt en personalgrupp som vid behov ger individuellt utformat stöd.
  • annan särskilt anpassad bostad - fysiskt anpassad bostad utan personalstöd.

Bostad med särskild service kan beslutas enligt lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det krävs ett omfattande omvårdnadsbehov för att kunna beviljas insatsen.

I en bostad med särskild service bor den som har ett omfattande behov av stöd från en fast personalgrupp. 
 

Bostad med särskild service för vuxna finns i tre former:

  • Servicebostad (serviceboende) – Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande stöd och service kan ges dygnet runt. 
     
  • Gruppbostad (gruppboende)  – Gruppbostad kan vara ett bostadsalternativ för personer som har ett sådant omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
     
  • Annan särskilt anpassad bostad – Avser en grundanpassad bostad utan personalstöd.

Man kan ha bostad med särskild service utifrån två lagstiftningar. Antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller socialtjänstlagen, SoL.

Det boende som planeras att byggas på Ullgarnsvägen i Visby är ett gruppboende enligt lagstiftning LSS

Den som bor i en servicebostad är lite mer självständig. Ibland ligger ett antal lägenheter i olika huskroppar och en gemensam lokal i något av husen.
 
Den som bor i en gruppbostad (gruppboende) har omfattande vårdbehov och behöver ha personal dygnet runt. Man bor som mest sex personer i ett gruppboende men alla har sin lägenhet
 

Man kan inte välja vilken bostad man vill bo i. Det finns en prioriteringsordning.
Vi försöker alltid att tillgodose önskemål när det gäller bostadsort. Våra handläggare lägger stort fokus på att du ska ha fortsatt nära till anhöriga om det är din önskan.


 

Du kan sätta upp dig i byteskö för att byta till ett annat boende

Ja. På gruppboenden finns det personal dygnet runt. På serviceboende finns det personal på dag och kvällstid och om de som bor i serviceboendet behöver så finns det även personal på natten.

På ett boende betalar du hyra för den lägenhet du hyr. Hyran är olika beroende på vilket boende du bor på och hur stor lägenheten är. Man betalar sin egen mat men stödinsatserna från personal är gratis.

När det är kö är det behoven hos dem som står i kön som styr en eventuell prioritering. Under tiden kan man få andra LSS-insatser

De är vuxna men de kan vara allt från unga vuxna till äldre.
 

De har utbildning som undersköterska, barnskötare, socialpedagog, stödpedagog och andra utbildningar som inriktar sig på omvårdnad, stöd och service.

Det innebär egentligen inget speciellt. De som bor där har sina hem där. Många bor på samma boende under många år. En del kanske sitter i rullstol och andra har andra typer av funktionsnedsättningar. Boendena är inte låsta. 
En del av de som bor där är deltagare i daglig verksamhet och är därför på sina jobb på vardagar. Andra är oftare hemma.
  
Det är väldigt ovanligt att det blir bråk och stök på ett boende. Men precis som i andra hyreshus, villakvarter eller grannskap kan det hända saker. Kanske dyker det upp objudna gäster eller så blir det oroligt bland de som bor på boendet. 
 
Det som är bra är att personal finns nära till hands och kan hjälpa de boende. Personalen har också tydliga rutiner att följa när olika situationer uppstår. Och självklart larmas polisen om något allvarligt inträffar, precis som man gör i övriga samhället.
 
När ett nytt boende skall byggas följer man detaljplanen för området och Region Gotlands funktionsprogram. Funktionsprogrammet talar om för vilka målgrupper boendet ska vara funktionellt och hur det därför måste byggas. Det kan till exempel handla om ljudisolering, anpassad planlösning med mera.
 
På Gotland driver Region Gotland 11 gruppboenden och 12 serviceboenden. De finns på flera orter på Gotland.