Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strategi och handlingsplan för biogas

Region Gotland har sedan 2014 en politiskt antagen biogasstrategi med mål för 2020 och en målbild för 2030. En handlingsplan för biogas åren 2014–2019 anger vägen till målen för 2020, ett antal aktiviter anges även för 2020–2030. Inriktningen är densamma som i den tidigare biogasstrategin: Region Gotland ska vara en drivande kund som bidrar till biogasens utveckling på Gotland. 

Mål för biogasstrategin

Målet år 2020 är ett samhälle där omställningen till ett fossilbränslefritt transportsystem inletts. Målbilden för biogasutvecklingen på Gotland är att minst 100 GWh biogas ska produceras år 2020 och att minst 30 GWh biogas som fordonsgas ska användas på Gotland år 2020.

Målet är möjligt att nå. Redan med 2014 års energipriser bedöms den kommersiellt realiserbara potentialen för biogasproduktion på Gotland vara nära de 300 GWh som är målsättningen för år 2030. Målet 300 GWh motsvarar ungefär hälften av det förväntade energibehovet till transporter på Gotland år 2030.

Biogasstrategins koppling till andra styrdokument

Biogasproduktion och användningen av biogas som fordonsgas ska bidra till målen i Vision 2025 och energiplanen Energi 2020.

Med biogasstrategin antog också Regionstyrelsen en regionövergripande regel för drivmedel: Biogas är regionens primära drivmedel, övriga drivmedel rangordnas efter miljöprestanda och ska bara väljas då biogas inte är en teknisk möjlighet i de fordon som står till buds, eller om tidsbestämda avtal redan finns som medför annat drivmedel.  

Biogasstrategins huvuddrag

Region Gotland ska som drivande biogaskonsument bidra till biogasens utveckling på Gotland.

Biogas istället för fossila drivmedel gör att den ekonomiska omsättningen kring drivmedel stannar på Gotland och bidrar till regional utveckling och ekonomisk tillväxt.

Biogasen medverkar till ett fossilbränslefritt Gotland, där stad och land samverkar för att skapa samhällsnytta och hållbar utveckling.