Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Biogas – lokalproducerat drivmedel

Lokalt producerad biogas finns att tanka som fordonsgas, CBG, på fyra platser på Gotland. Det finns cirka 1000 gasfordon registrerade på Gotland, en stor del hör till regionens fordonsflotta, men de flesta är privatbilar. När du reser med kollektivtrafiken på Gotland, är chansen stor att du reser i en biogasbuss, 70 % av kollektivtrafikens fordon ska på på biogas. Några tyngre gaslastbilar rullar på ön. Biogas och bränsleflis  ger 100 % förnybar energi på  Arlas torrmjölksmejeri i Visby och fler livsmedelsindustrier både levererar avfall som blir till biogas och använder biogas för en del av energiförsörjningen i sina företag. 

Illustration på kretslopp från avfall till biogas

Tanka miljö- och klimatsmart

  • Biogas tillhör de allra bästa bränslena för bilar, bussar och lastbilar som går att tillverka idag, ur miljö-, resurs-och klimatsynpunkt. På Gotland är möjligheterna mycket goda för att producera biogas.
  • Biogas ger slutna kretslopp både för lantbruket och i kommunal avfalls-  och avloppshantering.
  • Biogas är ett rent bränsle som passar särskilt bra i tätorter, den ger varken utsläpp av partiklar eller sura avgaser.  
  • Hushållsavfall som rötas ger både biogas och växtnäring.  
  • Biogas produceras lokalt. Det minskar behovet av långa transporter. Biogas minskar oljeberoendet och därmed också risken för oljekatastrofer i raffinaderier eller havererade tankbåtar. 
  • Mängden fosfor som finns i organiska restprodukter på Gotland  är större än jordbrukets behov  av fosfor till gödsling. Utbyggd biogasproduktion och planerad spridning av rötrest kan ersätta dyrbar införsel av fosfor i mineralgödsel. Fosfor är dessutom en begränsad resurs

  • Rötningen minskar volymen på gödsel som ska spridas ut på åkern, samtidigt som näringen i gödseln blir lättare för växterna att få tag på.  
  • Rötningen minskar lukten på gödseln och minskar växtnäringsläckaget - bra både för människor, mark och vatten.  
  • På Gotland finns fyra tankställen för biogas. En biogasmack finns intill OK-macken på Färjeleden i Visby, en finns på Österby vid Lundbygatans norra utfart och en tredje biogasmack finns på Sudret i Alva söder om Hemse. På norra Gotland finns biogasmacken i Lärbro. 

Fordon utan fossila bränslen

Många gotlänningar funderar på bilbyte, redan har flera hundra gotlänningar tänkt miljövänligt och skaffat biogasbil. Hos Region Gotland är hälften av personbilarna gasbilar och att köra på biogas är dessutom ett krav på olika transporter som regionen upphandlar. Kollektivtrafiken, taxi som kör färdtjänst, sjukresor och en del skolskjutsar, och företag som kör sopbilar har därför också fordon som körs på biogas. Det finns förutsättningar för att producera betydligt mer  biogas på Gotland än vad som används idag, i takt med att efterfrågan ökar. 

Samarbeten

Biogas på Gotland kom till tack vare engagerade personer och samarbete mellan många parter. Region Gotland startade en lokal efterfrågan genom att i upphandling av kollektivtrafik kräva att från år 2010 skulle stadstrafikens bussar köras på biogas. Bolaget som vann den upphandlingen investerade i fyra biogasbussar. Det var starten för att Biogas Gotland AB år 2010 kunde investera i en anläggning som uppgraderar biogas till fordonsgas och öppna sin första biogasmack. Senare var även Arlas beslut att ställa om från olja till biogas i Visby en av förutsättningarna för tillkomsten av BroGas anläggning där det produceras biogas. Från sommaren 2023 gäller en ny avtalsperiod för driften av kollektivtrafik och skolskjutsar som har krav på att  minst 70 % av alla fordonen är biogasbussar. 

Blå biogasbuss vid övergångsställe.

Insamlat hushållsavfall blir biogas

Biogasen till biogastankstället vid Lundbygatan i Visby produceras av gödsel och rötbart avfall från lantbruk, hushåll och livsmedelsindustri hos BroGas AB i Bro, 8 km norr om Visby.

Urbaser AB samlar in hushållsavfall över hela ön, på uppdrag av regionen. Flertalet av deras sopbilar körs på biogas. RagnSells, företaget som behandlar hushållsavfall åt Region Gotland, gör en slurry av kompost-avfallet och levererar den till BroGas. Biogasen som produceras i Bro går via pipeline både till Arlas mejeri vid Lundbygatan och till Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning som ligger intill tankstället. Där tankar även biogasbussarna i kollektivtrafiken. Både tunga fordon och personbilar kan snabbtanka vid alla fyra tankställena.

Avloppsslam blir också biogas

Intill tankstället vid Färjeleden finns Biogas Gotlands andra uppgraderingsanläggning. Den tar hand om överskott av biogas från regionens reningsverk på andra sidan gatan. Det är främst denna biogas som finns att tanka vid Färjeleden och på tankstället i Alva söder om Hemse. 

Utveckling genom avtal och politiska beslut  

Region Gotland hade ett internt projekt för biogassamordning för att följa upp och genomföra den politiskt beslutade biogasstrategin till 2020 och för att systematiskt ställa om egna fordon samt beställa biogasdrift i upphandlade transporter. I den regionala utvecklingsstrategins genomförandeprogram, finns mål för biogas till 2027.