Kontakt

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person som sitter och ser på en solnedgång.

Lägesbild - psykisk ohälsa på Gotland

Här redovisas en övergripande lägesbild kring psykisk ohälsa på Gotland, baserad på den senaste tillgängliga statistiken från 2019. Sedan starten av coronapandemin i mars 2020 är det viktigt att följa utvecklingen kring den psykiska ohälsan och behovet av olika stödinsatser. Nedan visas information om vad olika verksamheter på Gotland beskriver gällande aktuella behov.

Övergripande bild av psykisk ohälsa på Gotland

 • 17 procent av kvinnorna och 11 procent av männen har nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är i nivå med resten av landet.
 • 17 procent av kvinnorna och 9 procent av männen upplever stress. Bland kvinnor har andelen som upplever stress ökat de senaste åren både på Gotland och nationellt.
 • Under de senaste åren har polis och ambulans sett ökat antal ärenden som gäller psykisk ohälsa.
 • Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat på Gotland, både bland kvinnor och bland män. Det är framförallt på grund av ångest, oro och stress.
 • Det är vanligare på Gotland att personer har registrerad diagnos för psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, inklusive demens och beroendesjukdomar, jämfört med resten av landet.
 • På Gotland sker i medeltal 11 suicid (självmord) per år. Det är något vanligare på Gotland än medeltalet i riket. Gotland ligger på plats 70 av 290 kommuner utifrån vilka som har högst suicidtal. Medeltalet för suicid bland unga upp till 24 år är 1 per år, på Gotland. På Gotland vårdas i medeltal 60 personer per år på sjukhus efter suicidförsök, med en ökning senaste 10 åren.

Läs mer om den hjälp som finns att få gällande psykisk ohälsa i Region Gotlands verksamhet.

Läs mer om förebyggande av suicid och kontaktvägar vid akut psykisk ohälsa.

 

Psykisk ohälsa under coronapandemin

Här beskrivs utvecklingen av behov av stöd på Gotland relaterat till psykisk ohälsa under den period som coronapandemin pågått. En analys av orsakssamband med corona har inte gjorts. Uppgifterna uppdateras månadsvis.

Senast uppdaterad 15 september

 • Ingen tydlig ökad efterfrågan av besök på grund av psykisk ohälsa kan ses vuxenpsykiatrin, första linjens vård för barn och unga eller inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Inom primärvården noteras att den psykiska ohälsan ökar och att fler äldre känner sig ensamma och isolerade.
 • Under våren fortsatt ökning av ärenden hos polisen, som gäller psykisk ohälsa.  Under sommaren minskade dock antalet ärenden och var färre än förra sommaren.
 • Ökat antal personer som söker samtalsstöd från Svenska Kyrkan.
 • Låg beläggning på psykiatrins slutenvårdsavdelning under sommaren.
 • Ökat behov av stöd från barn- och elevhälsan till gymnasieungdomar under våren.
 • Under senvåren ökat antal remisser till barn- och ungdomspsykiatrin från skola/elevhälsa med frågeställning om neuropsykiatri.
 • Ökning av antalet besök på grund av narkotikaberoende, bland vuxna, under slutet av våren men utan fortsatt ökning under sommaren.
 • Minskat antal besök på MiniMaria, som ger stöd till unga vid missbruks- och beroendeproblematik.
 • Ökad efterfrågan av stöd på Alkohol- och drogrådgivningen (ADR) under sommaren.
 • Ingen ökning av antal suicid (självmord).