Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beredskapslägen

Krishanteringen inom Region Gotland har tre beredskapslägen.

  1. Normalläge – händelsen hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet inom förvaltningen.
  2. Allvarlig händelse – händelsen kräver central och samordnad bedömning och insats. Delar av krisledningsorganisationen aktiveras och krisledningsnämnden informeras.
  3. Extraordinär händelse – krisledningsorganisationen och krisledningsnämnden aktiveras.