Kontakt

Felanmälan för all gatubelysning på Gotland sker till GEAB

GEAB felanmälan
Telefon kontorstid: 0498-28 50 20
E-post: kundtjanst@geab.vattenfall.se
Webbplats: www.gotlandsenergi.se/kundservice
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Belysningsnätet på Gotland

Generellt kan det sägas att det är väghållaren för den aktuella sträckan som också ansvarar för vägbelysningen. Man kan också säga att generellt är det Region Gotland som är väghållare i Visby och övriga samhällen på ön och Trafikverket väghållare av övriga gator och vägar om det inte är enskilda (alltså privata) väghållare.

Väghållaren bestämmer om det skall vara belysning på vägen. Om det beslutas att vägen ska vara belyst är det väghållarens skyldighet att anlägga och driva belysningen.

Region Gotland ansvarar för vägbelysning i Visby, Vibble, Väskinde, Tingstäde, Fårösund, Lärbro, Slite, Romakloster, Klintehamn, Ljugarn, Hemse och Burgsvik.

Kvicksilverarmaturer byts ut

Från 2015 kommer det vara förbjudet att sälja kvicksilverlampor inom EU. Det förekommer kvicksilver i en del av den offentliga belysning, men halten är särskilt hög i den lampsort som kallas kvicksilverlampa. Kvicksilverlampor har under många år varit den vanligaste ljuskällan i offentlig utomhusmiljö.

En mer uppmärksammad parallell till detta finns i hemmiljön där glödlampan också ska fasas ut till följd av EU-direktiv. I båda fallen handlar det om att tvinga fram användandet av mer energieffektiva lampor.

Utbyte av vägbelysningsarmaturer ska göras av väghållaren.

Region Gotland har 8000 ljuspunkter

Region Gotland har börjat byta ut armaturer, exempelvis i Klintehamn. Av de cirka 8000 belysningsarmaturer på Gotland som sitter vid gator/vägar där regionen är väghållare återstår cirka 5000 st. som ska bytas ut senast 2015. Bytet av armaturer innebär en minskning av energiförbrukningen och minskade utsläpp av koldioxid.

Region Gotland driver för närvarande även cirka 2100 ljuspunkter (stolpe och armatur) på Trafikverkets vägar och gator på ön samt också cirka 550 ljuspunkter vid enskilda vägar.

Merparten av de 2650 ljuspunkter som sitter vid vägar på Gotland där Regionen inte är väghållare är i så dåligt skick att de bör demonteras.

Utöver detta har Trafikverket ca 1000 ljuspunkter vid sina vägar som Trafikverket underhåller och betalar driften för.

Kontakta Trafikverket

Om du har önskemål på belysning på Trafikverkets vägar kan du kontakta: Trafikverket, 17290 Sundbyberg eller trafikverket@trafikverket.se.

Efter första världskriget påbörjades elektrifieringen av landsbygden. Utbyggnaden startades 1924 av AB Skandinaviska Elverk. För verksamheten på Gotland bildades ett dotterbolag, AB Gotlands Kraftverk, 1927. 20-talets dåliga tider och andra världskriget gjorde att Gotlands elektrifiering slutfördes först i början av 50-talet. Sista socken blev Hall som fick sin el 1953.

Kunderna på Gotland fick dras med mycket högre priser än vad man hade på fastlandet. I början av 1950-talet blev det tekniskt möjlig att överföra billigare vattenkraft från fastlandet till ön. 1954 togs världens första kommersiella kraftöverföring med högspänd likström mellan Västervik och Ygne i drift.

Som ett resultat av att förbrukningen steg uppfördes en oljeeldad kraftstation i Slite. Den togs i drift i början av 60-talet och under åren 1965-1970 installerades också fyra gasturbindrivna reservkraftsanläggningar. Produktionskostnaderna på Gotland ökade kraftigt i och med oljekrisen i mitten på 70-talet. Samtidigt behövde produktionsanläggningarna utökas ytterligare på grund av Cementas stora utbyggnad i Slite. 1974 installerades två dieselgeneratorer i Slite.

1978 beslutades att Vattenfall skulle överta AB Skandinaviska Elverks intressen på Gotland och att Vattenfall och Gotlands kommun skulle samordna eldistributionen inom ett gemensamt företag. Det nya bolaget Gotlands Energiverk AB, startade sin verksamhet den 1 januari 1978. Därigenom garanterades Gotland samma råkraftspris som Vattenfall tillämpar på fastlandet.

(källa: ”Mitt Geab”)