Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevhälsa

I barn- och elevhälsan arbetar:

  • skolläkare,
  • skolsköterskor
  • förskole- och skolpsykologer
  • skolkuratorer
  • hörsel-, syn-, rh- och talpedagoger 
  • sjukhuslärare

Var finns vi?

Vi är organiserade i lokala barn- och elevhälsoteam i förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Kontakt kan upprättas via förskolechef/rektor eller direkt med oss.

Hur och med vad arbetar vi?

Vi arbetar dels på en generell nivå (som ska nå alla i skolan) med frågor som elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och skolans arbete mot kränkande behandling. Vi arbetar också på en individuell nivå där vi ska vi undanröja hinder för enskild elevs lärande och utveckling genom bl.a. personalhandledning, elevstödjande samtal, utredningar eller deltagande i upprättande av åtgärdsprogram.

Barn- och elevhälsan ger stöd till förskolan och skolan genom kunskap på områden som tal- och språkutveckling, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, normbrytande beteenden, stress, suicidrisk, fysisk- och psykisk ohälsa, diskriminering, kränkande behandling, jämställdhet, livsstilsrelaterad ohälsa, tobak/alkohol/droger, sex- och samlevnad, kriser och konflikter. Den samlade elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.