Kontakt

Chef för Barn- och elevhälsan
Maria Benczy
Tfn: 0498 - 26 94 20
E-post: maria.benczy@gotland.se

Handläggare
Anna Norrman
Tfn: 070-447 71 17
E-post: anna.norrman@gotland.se

Intendent
Ulf Nygren
Tfn: 070-083 22 13
E-post: ulf.nygren@gotland.se

Postadress
Region Gotland
Barn- och elevhälsan
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Besöksadress
Mästergatan 5C

 

Fler kontaktuppgifter finns på våra respektive yrkesgruppers enskilda sidor.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och elevhälsa

Skolans elever ska enligt lag ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan har en viktig roll

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska eleverna dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska eleverna också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Källor: 2 kapitlet 25, 27–28 §§ skollagen och proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 276, 278 och 656.

Vilka elever har rätt till elevhälsa?

Elevhälsa ska finnas till för elever i:

  • förskoleklass
  • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Källa: 2 kapitlet 25–26 §§ skollagen

Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan?

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator för de psykologiska och psykosociala insatserna samt till personal med specialpedagogisk kompetens.


Källa: 2 kapitlet 25 § skollagen
 

• Barn- och elevhälsans medarbetare är centralt anställda i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och arbetar i lokala barn- och elevhälsoteam i förskolor och skolor.

• Avdelningen ansvarar också för:

- Verksamheten Skolfam (i samverkan med Socialförvaltningen) som är riktad mot familjehemsplacerade barn

- Särskild undervisning på sjukhus