Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomsmedicinmottagningen

För sjuka barn är det extra viktigt att få vård nära hemmet. De allra flesta barn som blir sjuka på Gotland kan vårdas på Visby lasarett. 

Barn- och Ungdomsmedicin tar hand om patienter med alla de sjukdomar som kan drabba barn och ungdomar. Det kan handla om infektioner, astma/allergi, njur- och urinvägssjukdomar, diabetes, mag-/tarmsjukdomar, utvecklingsstörningar, cancer och blodsjukdomar, hudsjukdomar, hormonella rubbningar inkl tillväxtrubbningar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar samt socialpediatrisk och psykosomatisk problematik.

Vi arbetar också med förebyggande arbete inom ramen för den gotländska Barnhälsovården. 

Verksamheten på Gotland är utifrån befolkningsunderlaget landets minsta barn- och ungdomsklinik. Öläget gör att kliniken måste ha en mycket bred kompetens. På kliniken arbetar sju överläkare som är specialister i barn- och ungdomsmedicin. Någon av klinikens specialister har jour dygnet runt.

Varje år besöker omkring 3 000 barn barnmottagningen. Barn under två år tas emot utan remiss, de äldre kommer efter remiss från framför allt distriktsläkare och skolläkare. Ungefär fyra av tio besök är akuta. Barnmottagningen ger också telefonrådgivning, en viktig verksamhet för att skapa trygghet och för att göra sjukvården lättillgänglig för föräldrar och barn på Gotland. Rådgivningen sköts av specialutbildade barnsjuksköterskor. Sjuksköterskorna på barnmottagningen besvarar omkring 8 000 förfrågningar varje år.

De enda barn som regelmässigt behöver skickas till andra sjukhus är de mycket för tidigt födda barnen, vilka behöver vård i respirator och barn med nyupptäckt cancer. När sjukdomen upptäcks skickas de till fastlandet för fastställande av diagnos och för att påbörja behandling. Den fortsatta behandlingen kan ges på Gotland. Två av läkarna på barnkliniken har speciell utbildning för att ta hand om barn med cancer. 

Verksamhetens lokaler är uppbyggda och anpassade för att barn och ungdomars behov ska kunna tillgodoses. All personal har speciell utbildning och kompetens för att på ett bra sätt möta och ta hand om barn och ungdomar. Inom verksamheten finns en särskild avdelning för lekterapi med en förskollärare som arbetsledare samt en skolenhet med egen lärare. 

Enheten samarbetar nära med barnhälsovård, skolhälsovård, barnhabilitering, barnpsykiatri och socialvård.