Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026
Oscar Lindster (S)
Telefon: 0498 - 26 97 29
E-post: oscar.lindster@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, anpassad skola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen Science Center på Gotland.

Barn- och utbildningsnämnden fördelar medel till de olika verksamhetsområdena, genom att upprätta "Mål- och budgetskrivelse " och genom att följa upp och utvärdera verksamheten.

Under nämnden finns utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som administrerar de verksamheter som nämnden ansvarar över. Förvaltningens tjänstepersoners uppdrag gentemot nämnden är att ta fram de beslutsunderlag som behövs för att kunna fatta olika beslut. Efter nämndens beslut har förvaltningens tjänstepersoner ansvar för att implementera och verkställa de beslut nämnden fattat.

Mer om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen