Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022
Stefan Nypelius (C)
Telefon: 0498 - 26 98 69
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen Science Center på Gotland.

Barn- och utbildningsnämnden fördelar medel till de olika verksamhetsområdena, genom att upprätta "Strategisk plan och budget " och genom att följa upp och utvärdera verksamheten.

Under nämnden finns utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som administrerar de verksamheter som nämnden ansvarar över. Förvaltningens tjänstemän uppdrag gentemot nämnden är att ta fram de beslutsunderlag som behövs för att kunna fatta olika beslut. Efter nämndens beslut har förvaltningens tjänstemän ansvar för att implementera och verkställa de beslut nämnden fattat.

Mer om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen