Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i maj månad.

Regionfullmäktige bjuder då in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

 

Youtube videoYoutube video

 

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 färdigställs i slutet av mars 2020.

I bokslutskommunikén som presenterades den 6 februari kan man läsa om att Region Gotlands resultat för 2019 blev 113 miljoner kronor trots att nämndernas underskott var 42 miljoner kronor. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,5 procent samt en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i kombination med ändrade redovisningsregler som innebär att värdepapper ska värderas till verkligt värde.

Den totala budgeten för regionens nämndorganisation var 5,1 miljarder kronor. Totalt för nämnderna redovisas ett underskott mot budget på 42 miljoner kronor under 2019. Fem av sju nämnder klarar inte sin budget. De stora underskotten finns bland annat i den somatiska vården och primärvården, grundskolan och gymnasieskolan, kollektivtrafiken och räddningstjänsten. Inom socialnämndens verksamheter finns stora underskott i individ- och familjeomsorg medan äldreomsorg och flyktingmottagning har överskott.

Läs mer i bokslutskommunikén.