Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Åsa Högberg
Ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad.

Regionfullmäktige bjuder då normalt in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

 

Årsredovisning 2019

Region Gotlands resultat för 2019 blev 113 miljoner kronor trots att nämndernas underskott var 42 miljoner kronor. Årets resultat överträffar det ekonomiska målet med 9 miljoner kronor men underskottet i nämnderna behöver åtgärdas. För att ha en ekonomi som långsiktigt är i balans krävs att nämndernas verksamhet bedrivs inom den budget som beslutats. Det positiva resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökade mer än budgeterat samt en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i kombination med ändrade redovisningsregler som innebär att värdepapper ska värderas till verkligt värde.

I årsredovisningen kan vi läsa om måluppfyllelsen för regionfullmäktiges 32 mål. Målen sätts i två perspektiv, samhälle och verksamhet. Verksamhetsmålen är särskilt betydelsefulla för god ekonomisk hushållning. Det här var sista året för just de här 32 målen. Från och med 2020 är nya mål beslutade. I årets årsredovisning görs en redovisning av måluppfyllelsen för hela perioden 2016-2019.

Totalt sett har regionens verksamheter inom skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Allmänt kan också sägas att brukarna/patienterna/eleverna är nöjda med verksamheten. Dock finns ett antal områden som har högre eller mycket högre kostnader än riket vilket indikerar att det finns utrymme för effektiviseringar. Sjuktalet behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta. Sammantaget görs bedömningen att Region Gotland uppnår god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.

 

Årsredovisningar