Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad.

Regionfullmäktige bjuder då normalt in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

 

Årsredovisning 2022

Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Årets resultat överträffade målet och uppgick till 237 mnkr för regionen vilket motsvarar 3,9 % av verksamhetens nettokostnader. Den huvudsakliga förklaringen till det goda resultatet är att skatteintäkter, inkomstutjämning och riktade statsbidrag ökat mer än förväntat.

Den ekonomiska ställningen har stärkts något då soliditeten har förbättrats med 0,1 procentenheter och uppgår till 43,2 % vid årets slut. Möjligheten att finansiera kommande investeringar med egna medel har därmed ökat.

Nämnderna har en positiv budgetavvikelse på 87 mnkr. Det beror bland annat på stora riktade statsbidrag inom vård och omsorg för hantering av pandemin men även på statliga satsningar i dessa verksamheter. Nämnder har under året fått utökad budget med 120 mnkr för stödåtgärder. En del av tilläggsanslagen, 54 mnkr, har använts för tillfälliga stödåtgärder till kultur, fritid och näringsliv.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 285 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster från värdepapper beaktats.

Årsredovisningar