Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ulrika Jansson 
tf. ekonomidirektör 
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad.

Regionfullmäktige bjuder då normalt in allmänheten särskilt för att gotlänningarna ska få möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vad skattepengarna använts till och en hel del om den verksamhet som bedrivits under året.

Du kan ladda ner hela årsredovisningen via länk på den här sidan eller beställa den på www.gotland.se/bestalla

 

Årsredovisning 2021

Årets resultat 2021 uppgår till 216 mnkr, vilket är ett historiskt högt resultat. Det goda resultatet beror huvudsakligen på en stark utveckling av skatteintäkterna, en stor ökning av både generella och riktade statsbidrag samt ett positivt finansnetto för att pensionsmedelsplaceringarna ökat mycket i värde.

Vinster från fastighetsförsäljningar och exploatering bidrar till resultatet med 81 mnkr samtidigt belastar kostnader av engångskaraktär resultatet med sammanlagt 174 mnkr. Det är kostnader för ökad avsättning för gamla deponier, värdereglering av exploateringstillgångar och ökad avsättning för pensionsskulden.

Nämnderna har en positiv budgetavvikelse på 54 mnkr. Det beror bland annat på stora riktade statsbidrag inom vård och omsorg för hantering av pandemin men även på statliga satsningar i dessa verksamheter. Några nämnder har under året fått utökad budget med 59 mnkr för stödåtgärder med anledning av pandemin.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 125 mnkr efter att reavinster från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster frånvärdepapper beaktats.

Årsredovisningar

Hitta direkt