Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Antagna detaljplaner

Under flikarna nedan hittar du detaljplaner som gått igenom detaljplaneprocessen, antagits och vunnit laga kraft under 2020, 2021  och 2022.

Gällande detaljplaner på Gotland 

Alla gällande detaljplaner på ön finns samlade i vår detaljplanekarta.  

 

Visby Järnvägen 2, 3 m.fl.

Visby Järnvägen 2, 3 m.fl.

Syfte
Möjliggöra flerbostadshus med inslag av centrumverksamhet - till största del på privat mark.

Planområdets läge
Området ligger strax utanför Söderport vid i hörnet vid Söderväg/Peder Hardings väg.

Tidplan
Planuppdrag beslutades i byggnadsnämnden 2013-12-12.
Detaljplanen vann laga kraft 2020-10-24.

Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor
Detaljplanen har aktnummer 09-P-301.

Ärendenummer

MBN 2019/1721 (fd BN 2016/9911), aktnummer 09-P-301

Frågor besvaras av
planchef, Richard Löwenborg
tfn 0498-26 93 08

Visby Klövern 11

Visby Klövern 11 och del av Klövern 1

Syfte
Planförslaget syftar till att förädla en fd industritomt (AB KG Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1 för att möjliggöra för ca 20 lägenheter varav fyra stycken studentlägenheter i fyra flerbostadshus och en ombyggd garagebyggnad. 

Planområdets läge
Planområdet ligger i den södra delen av Värnhemsområdet i Visby, i närheten av Södervärnskolan.

Tidplan
Miljö- och byggnämnden gav positivt planbesked 2019-02-06 §24. 

Förslaget var utsänt för samråd under perioden 29 april 2019 t o m 20 maj 2019

Förslaget var utsänt för granskning under perioden  27 juni 2019 t o m 8 augusti 2019.

Förslaget antogs av Miljö- och byggnämnden § 302 17 december 2019 och vann laga kraft 10 januari 2020.
 
Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor
Detaljplanen har aktnummer 09-P-297.


Ärendenummer
MBN 2019/1758  (fd. BN 2018/2382)

Frågor besvaras av
planchef, Richard Löwenborg
tfn 0498-26 93 08

Visby Ordboken

Visby Ordboken

Syfte
Syftet med planen är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål med flerbostadshus.

Planområdets läge
Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem, öster om Stenkumlaväg och angränsar i söder till Gråboväg och i norr mot Värnhemsgatan. Planområdet ligger cirka 2 km söder om Östercentrum och innerstaden.

Tidplan
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland 2017-06-21.

Samråd med planförslaget skedde 16 juli - 20 augusti 2018.

Granskning pågick under tiden 21 maj - 12 juni 2019.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-12-17, § 301 att anta förslag till detaljplan för VISBY ORDBOKEN 5 och 11, Region Gotland, daterad 2019-12-04.

Enligt Region Gotlands diarium har vid överklagandetidens utgång beslutet inte överklagats. Det har till följd härav vunnit laga kraft den 11 januari 2020.

Planhandlingar finns på www.gotland.se/kartor
Detaljplanen har aktnummer 09-P-299

Ärendenummer
MBN 2019/1728 (fd. BN 2017/825)

Frågor besvaras av
planarkitekt Stina Wester
tfn 0498-269174, e-post: stina.wester@gotland.se

Visby del av Pilhagen 1:2

Ändring av detaljplan för del av Visby Pilhagen 1:2

Syfte
Syftet med ändring av gällande detaljplan (09-VIS-392) är att möjliggöra för en utbyggnad av befintligt ställverksområde för att försörja befintliga och planerade bostäder i södra Visby och Visborgsområdet.  

Planområdets läge
Planområdet ligger mellan Jungmansgatan och Visbyleden, öster om bostadsområdet Pilhagen.

Tidplan
Byggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2017-06-21.

Planförslaget var utsänt för samråd fr o m 2019-01-11 t o m 2019-02-04 februari 2019.

Planförslaget var utsänt för granskning under perioden 2019-10-10 t o m 2019-10-27.

Detaljplanen antogs av Miljö- och byggnämnden § 303 17 december 2019 och vann laga kraft 10 januari 2020.

Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor
Detaljplanen har aktnummer 09-P-296.

Ärendenummer
MBN 2019/1727 (fd. BN 2017/734)

Frågor besvaras av
planchef, Richard Löwenborg
tfn 0498-26 93 08

Fårö Butleks 1:3

Fårö Butleks 1:3

Syfte
Pröva möjligheten att tillskapa åtta nya fastigheter för bostäder.

Planområdets läge
Området är beläget på nordvästra Fårö, norr om Ajkesträsk och cirka 500 meter sydväst Ajkesvik innanför Bohakasand.

Tidplan
Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-02-06

Detaljplanen antogs i Miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-15 MBN § 199 och vann laga kraft 2021-05-18.

Planhandlingar återfinns på https://www.gotland.se/kartor
Detaljplanen har aktnummer 09-P-302.

Ärendenummer
MBN 2019/1194  (fd. BN 2012/2268)

Frågor besvaras av
planchef, Richard Löwenborg
tfn 0498-26 93 08