Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Del av Visby Annelund 1:39 med flera - samrådsförslag

Samråd pågår under perioden 8 maj - 11 juni. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 11 juni 2023. Ange namn, postadress och ärendenummer (MBN 2020/254).

Syfte

Syftet med planen är att skapa en nytt industri- och verksamhetsområde norr om centrala Visby. Detaljplanen möjliggör för en blandning av verksamheter, tekniska anläggningar, kontor, tillfällig vistelse och industri med småindustrikaraktär. Området beräknas ge utrymme för cirka 25-30 medelstora fastigheter.

Planområdets läge
Planområdet är beläget norr om Visby nära flygplatsen.

Bild över planområdets utbredning

 

Tidplan

Det beslutades om start-PM på regionstyrelsens sammanträde 2019-06-12, RS §209.
Samråd pågår under perioden 8 maj till 11 juni 2023. 

Bild över planprocessen

Ärendenummer
MBN 2020/254

Frågor besvaras av

Planarkitekt Jennifer Persson
tel. 0498-26 94 51

Planhandlingar - samråd

Utredningar