Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Folksamling i Almedalen under Almedalsveckan. Foto: Tommy Söderlund

Region Gotland på Almedalsveckan 2023

I år går Almedalsveckan av stapeln lite tidigare än vanligt. Mellan den 27 juni och den 1 juli fylls Visby återigen av möten i demokratins anda. Region Gotland är värd för veckan men deltar också med ett antal seminarium och aktiviteter. 

Förutom att Region Gotland är värd för själva Almedalsveckan har vi många aktiviteter under veckan. Vi har samlat dem här  på sidan men de går förstås också att hitta i Almedalsveckans officiella program på https://almedalsveckan.info/program.

Säkerhetsarbetet inför och under Almedalsveckan

För att säkerställa att våra besökare och arrangörer ska fortsätta mötas och hålla samtal i Visby innerstad och i Almedalen har vi inför Almedalsveckan 2023 beslutat om följande åtgärder:

  • Almedalsvärdar på stan
  • Samarbete med MSB
  • Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet
  • Stärka det goda samarbetet med polisen, bland annat genomför vi en gemensam presskonferens kring säkerhetsläget när Almedalsveckan inleds
  • Utvärdering av extern part

Läs mer om säkerhetsarbetet kopplat till Almedalsveckan på https://www.almedalsveckan.info/2458.

Här kan du möta Region Gotland under Almedalsveckan 2023:

  • Vi svarar på frågor om Almedalsveckan och ö-livet. Har du några frågor kring Almedalsveckan, hur du hittar eller undrar du hur är det att bo på Gotland året runt? Kom gärna förbi och prata med oss på vår centrala Träffpunkt vid Donners plats. Öppet varje dag under Almedalsveckan. Läs mer på https://almedalsveckan.info/program/67075.
  • Öns lokala politiker finns på plats i Träffpunkten på Donners plats 28 juni - 1 juli klockan 11.30-13.00. Passa gärna på att besöka oss då för att diskutera politik och ställa frågor om Gotlands framtid. Under veckan kommer även regiondirektör och regionråd att möta representanter för alla de politiska partierna som talar på Almedalsscenen. De kommer då att lyfta frågor som är angelägna för Gotlands framtid så som en tredje elkabel eller frågan om färjepriserna.
  •  Arena energiomställning på Energicentrum Gotland.Den 27 juni - 30 juni är Energicentrum värd för flera olika aktörers seminarier och aktiviteter kopplat till energiomställningen. Varje aktivitet hittas som en egen programpunkt i Almedalsveckans officiella program. Läs mer på Energicentrums webbplats.
  • Mångfaldsparaden – en manifestation för medmänsklighet och demokrati. Tillsammans med RFSL Gotland arrangerar Region Gotland Mångfaldsparaden torsdagen den 29 juni klockan 13.00-15.00. Samling på Södertorg klockan 12:30 för alla som vill gå med i paraden.  Läs mer på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/68230

 

Region Gotland står också värd för ett antal seminarier som handlar om våra verksamheter på ön. De är öppna för alla att delta på.

Seminarier tisdag den 27 juni

Plats: Donners plats 1, Donnerska huset,

Det senaste årets kraftiga frakt- och biljettprishöjningar och kommande färjetrafikupphandling är två teman när vi tar oss an den större frågan om hur Sveriges enda ö-region kan och måste ges likvärdiga förutsättningar som resten av landet. Hur kan färjetrafiken utformas för att hålla ihop landet?

Mer information på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/68398

 

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, "Energicentrum Gotland"

Mobilitetspusslet är en metod som tagits fram för att lokala föreningar ska kunna hitta smarta sätt att välja transportsätt till och från sin plats. Vi har skapat en metod för att en socken eller lokal gemenskap ska komma igång och arbeta med mobilitetsfrågor tillsammans med andra som bor och verkar på samma plats. Fundera på: När kan du välja bort bilen och ersätta den med en annan mobilitetslösning?

Mer information på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/68480

Seminarier onsdag 28 juni

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Hur kan idékraft i hälso- och sjukvården tas till vara genom samverkan med akademi och näringsliv? Seminariets deltagare kommer att lotsas genom en nydanande arbetsmodell som tagits fram i ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Region Gotland och Science Park.

Mer information på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/68465

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Återbruket på återvinningscentraler på Gotland har minst sagt blivit en succé. Där mixas miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Med enkla medel och smarta tankesätt har mängden avfall minskat tonvis. Daglig verksamhet på Gotland är en viktig kugge i projektet.

Deltagarna har miljömässig hållbarhet i fokus samtidigt som arbetet starkt präglas av social inkludering. Dessutom bidrar verksamheten till en ekonomisk vinning när saker renoveras och används igen. Kan arbetssättet spridas till andra delar av samhället? Coop Gotland deltar i seminariet som ett exempel på en arbetsgivare som nyttjar denna kompetens hos daglig verksamhet.

Mer information på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/68837

Seminarier torsdag 29 juni

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Grönplaner är en förutsättning för en hållbar samhällsplanering. Det gynnar biologisk mångfald, ekosystemtjänster och minskar klimateffekterna. Samtidigt ger det en friskare befolkning. Det är dock inte självklart att grönplaner välkomnas. Vad är utmaningarna? Finns det fog för oro?

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68416

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Många som vill ställa om till fossilfria transporter upplever idag att det är svårt att veta om det kommer att finnas tillgång till el och fossilfria drivmedel. Kan en digital plattform för ladd- och drivmedelsinfrastruktur göra det enklare att planera omställningen till fossilfria transporter?

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68386

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Träd ska lösa många av våra problem i den bebyggda miljön genom ekosystemtjänster. Ju större träd, desto mer bidrar det. Först när trädet närmar sig 40 år har det en positiv klimatpåverkan, samtidigt blir de sällan äldre än 35 och förhandlas lätt bort vid exploatering. Hur gör vi för att ta hänsyn?

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68431

 

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, "Energicentrum Gotland", ingång bakom Joda

Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel. Nationella projektet ReDriv visar upp en ny digital plattform som samlat visar upp var ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut.

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68029

 

Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, "Energicentrum Gotland"

Virtuell delning av el skulle ge energigemenskaper en större betydelse och bli intressant för gemene man att delta i. Ändringar i lagstiftning krävs främst gällande hur energiskatten tas ut. En ny rapport om detta presenteras och ger ett underlag för hur frågan kan tas vidare av våra politiker.

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68325

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Visbys luft är stundvis sämst i landet, med antalet små partiklar (PM10) i luften som överskrider miljökvalitetsnormen. Vilka kortsiktiga och långsiktiga planer finns för att komma tillrätta med detta, och vad krävs för att lösa detta problem på ett hållbart sätt?

Mer information på  https://almedalsveckan.info/program/68419

 

Seminarier fredag 30 juni

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center Mer info kommer snart!

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Flygtrafiken är helt avgörande för Gotland - och vi vill kunna resa hållbart. Elflyget skulle fylla en viktig funktion för öns tillgänglighet. Därför har Region Gotland och Svenska Spel startat ett nätverk för elflyg. På detta seminarium tar Gotlands nätverk för elflyg med er på en fiktiv resa med interaktiva inslag.

Mer information på  https://almedalsveckan.info/program/68399

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Region Gotlands årliga förnyelsepris är ett sätt att stimulera utvecklingsarbetet inom regionen. Men också för att uppmärksammar goda förebilder som förbättrar service och kvalitet för dem vi finns till för. Varför är det viktigt och hur går det till?

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68464

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Varför är det viktigt att barn och unga får utrymme i verksamhetsutvecklingen av våra tjänster? Möt två verksamheter som har involverar barn och unga i sitt förbättrings-och utvecklingsarbete. Föräldrastödet har genom tidiga insatser ger effekt på hur både föräldrar och barn integreras i svenska samhället. Barnkliniken har involverat barn och unga i förbättringsarbete och har genomlyst och kvalitetssäkrat hela sin verksamhet utifrån ett barnperspektiv.

Mer information på  https://almedalsveckan.info/program/68467

 

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center,

Hur skapar vi hållbara beteendeförändringar hos gotlänningar och besökande på vår ö? Möt medarbetare och verksamheter vid Region Gotland som har gjort skillnad  och minskat vår miljöpåverkan. Genom  kreativitet och nytänkande har vi höjt kunskapen hos gotlänningar och besökare, vilket lett till attityd- och beteendeförändringar inom välkända problem.  

Mer information på https://almedalsveckan.info/program/68478

 

Plats: Kruttornet - en hållbar arena, Visby

En dag fylld med panelsamtal där vi kikar på öns möjligheter och utmaningar framöver. Kvällen fortsätter i hållbarhetens tecken med svinnmiddag och konsert.

13.00-13.45
Vindkraft som pusselbit i Gotlands energiomställning
Vindkraft är en viktig energikälla i omställningen och den passar särskilt bra på Gotland, solen och vindarnas ö. Nu har beslut fattats om en utbyggnad av transmissionsnätet vilket ger helt nya förutsättningar för en fossilfri energiproduktion. Vilka möjligheter öppnar det upp för Gotland?

14.00-14.45
Energigemenskaper, en förutsättning för Gotlands energiomställning?
Energigemenskaper gör det möjligt att producera och dela energi mellan olika byggnader. Möjligheterna är många och gemenskaperna skulle kunna spela en viktig roll i att ställa om Gotlands landsbygd. Men vilka är utmaningarna och vad krävs för att göra det möjligt i större skala?

15.00-15.45
Hållbar mobilitet för ett levande Gotland
Gotland har som mål att vara klimatneutralt till 2040. Våra transporter står för en stor del av den koldioxid som släpps ut och vi behöver förändra hur vi förflyttar oss i samhället, på jobbet och i vardagen. Hur kan vi skapa ett mer hållbart och samtidigt tillgängligt Gotland för alla året runt?
Kvällsprogram

16.30-17.00
Vad behöver vi göra för att minska matsvinnet?
Ett samtal kring hur vi alla kan göra en insats för miljön och bidra till att minska matsvinnet i samhället. Medverkande: Markus Wahlgren, Stora Coop Visby och Åsa Sandberg, expert inom matsvinn.

17.00-19.00
Svinnmiddag
En middag i hållbarhetens tecken. Med hjälp av arenans intilliggande restaurang tillagas en måltid av svinnprodukter från Stora Coop Visby.

20.00-21.00
“Än susar skogen”  föreställning av och med Emil Jensen
Emil gör en specialversion av sin hyllade succéföreställning “Än susar skogen” med musik, lyrik och komik – om biologisk mångfald och det snillrika livet på jorden.
2022 gjorde Emil hela sin sommarturné helt och hållet per cykel, 400 mil och 37 spelningar som en manifestation för hållbarhet.