Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Äldre kvinna promenerar med rullator.

Äldreomsorgen och covid-19 – frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om corona och covid-19 kopplat till äldreomsorgen.

Frågorna nedan är besvarade av enhetschefer inom äldreomsorgen och medicinskt ansvarig sjuksköterska i socialförvaltningen.
Har du fler frågor om äldreomsorgen och covid-19, skicka de gärna till regiongotland@gotland.se

Var hittar jag mer information om hemtjänst och särskilt boende?

På socialförvaltningens sida här på Gotland.se hittar du mer information.

Se också denna sida om corona i omsorgen.

 

Covid-tester och vaccinering

Information om vaccinering hittar du på www.gotland.se/covidvaccin.

Personal som arbetar inom hemtjänst och på särskilda boenden på Gotland erbjöds vaccinering tidigt. Vaccinationsviljan bland omsorgspersonal har varit hög.

Ja, alla nya hyresgäster provtas i samband med att de flyttar in.

Detta gäller även de som är växelboende eller bor på korttidsboende. Om det visar sig att personer har covid-19 isoleras de på samma sätt som övriga boende som testas positiva. 

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas plats på särskilt boende även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Det är ett ställningstagande som görs i varje enskilt fall utifrån möjligheten att avgränsa de boende från varandra.

Munskydd och annan skyddsutrustning

Munskydd används vid allt vårdnära arbete (närmare än två meter) för att skydda brukare och patienter. 

Skyddsutrustning, som visir, munskydd, handskar och förkläde används vid kroppsnära arbete vid misstänkt eller konstaterat smittad brukare eller patient.

Den som ska besöka en vårdcentral eller Visby lasarett uppmanas att ta med eget munskydd och använda det under hela sitt vårdbesök. Detta som ett led i att minska risken för smittspridning.

På särskilda boenden eller inom hemtjänsten finns inga sådana rekommendationer för brukarna när de vistas i sina hem.

Smittspridning

Boendets chef informerar boende och anhöriga. Medarbetare på boendet samt övrig berörd personal informeras.

Information är viktigt för att smittspåra och för att begränsa smittspridning. Den som behöver information blir informerad.

Det finns också ett behov från allmänheten om information. Därför informerar vi om att det finns smittspridning på boende eller inom hemtjänsten. Men Gotland är litet och vi värnar våra boendes och medarbetares integritet. Vi berättar därför inte vilket boende som har smittspridning eller andra mer detaljerade uppgifter.

 

Omvårdnadspersonal använder munskydd i alla vårdnära kontakter och mer skydd vid misstänkt smitta. Personal stannar hemma vid minsta symtom och håller avstånd till varandra på arbetsplatsen.

Anhöriga visar stor respekt och håller avstånd om de kommer på besök.

Men vi vet att vi har en samhällsspridning och det drabbar alla sektorer i samhället,  även våra verksamheter.

 

Äldreboende, SÄBO

Särskilt boende eller säbo är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I vardagligt tal säger många äldreboende. Det finns även särskilda boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

För att få en plats inom särskilt boende ansöker man hos regionens biståndshandläggare. Säbo på Gotland drivs både i regionens regi och av privata utförare.

Personen hyr en lägenhet på boendet och använder egna möbler. Mat och omsorg beställer man separat.

Det finns personal dygnet runt och det finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter knutna till boendet. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Ett säbo består alltså av många lägenheter som är hyresgästernas hem. Det är ingen vårdinstitution.

För att en person ska beviljas särskilt boende enligt Socialtjänstlagen krävs att en skälig levnadsnivå inte kan uppnås i hemmet genom insatser av hemtjänsten.

På ett särskilt boende finns omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Det är läkaren som bedömer om den boende ska vårdas i sitt hem eller på lasarettet.

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas att få komma hem till sitt säbo även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Hemtjänsten

För den som har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns hemtjänsten.

Ansökan om hemtjänst sker via socialförvaltningen som tillsammans med individen utreder behovet.

Region Gotland har ett valfrihetssystem vilket betyder att det finns möjlighet att välja utförare av hemtjänst. Hemtjänst på Gotland kan man alltså få från Region Gotland eller privata utförare.

Den som har hemtjänst får omsorg av hemtjänstpersonalen och hjälp att kontakta sjukvård om så behövs.

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och när denne kan vårdas hemma igen.

Kommer man från lasarettet kan man inte nekas att få komma hem och få hjälp av hemtjänst även om man testats positiv för covid-19. På lasarettet är man kvar så länge vårdbehovet kräver det.

Om vård på SÄBO och i hemtjänst

Det är läkare som bedömer när en person ska vårdas på sjukhus och vilken typ av vård den då ska få.

Det är hälsotillståndet som avgör om man ska vårdas i hemmet eller flyttas till sjukhus.

Personer med en demenssjukdom har ofta underliggande sjukdomar och kan därför vara i riskgrupp. Det kan också vara svårare för en person med demens att hålla sig isolerad och följa de rekommendationer som gäller.

Syrgaskoncentratorer kan ordineras/förskrivas av läkare till den enskilda individen. Då ser man till att syrgas kan ges i den sjukes hem på boendet.

Personal

Många har stort omsorgsbehov och behöver hjälp över hela dygnet. Därför möter personer med äldreomsorg mycket personal.

För att minska antalet personer en brukare möter försöker man begränsa antalet vikarier. Vid misstänkt smitta eller smitta hos en brukare jobbar ett mindre antal medarbetare kring den personen.

Vid misstanke om smitta eller vid smittspridning inom särskilt boende eller i hemtjänst. 

Vid varje misstanke om smitta eller vid smittspridning testas personalen.
Vi berättar och pratar om rutinerna så att de känner sig trygga i sitt arbete.

Kvalitet på SÄBO och hemtjänst

I brukarundersökningen för 2020 svarade 98 procent av de som besvarat enkäten att de får ett bra bemötande från hemtjänsten. Och 92 procent av dem som svarat kring särskilt boende känner sig trygga.

Resultaten gäller både egen och privat regi.

Läs mer om brukarundersökning för 2020 här

Den som har klagomål eller beröm kan lämna sina synpunkter här:
Lämna din synpunkt