Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan Visby Asken 3 - Granskning

Miljö- och byggnämnden har 2022-06-22 givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning.

 

Planområdet ligger i anslutning till Visby hamn med norra delen i höjd med hamnterminalen. Området avgränsas av Gutevägen i sydväst, Färjeleden i nordväst, Palissadgatan i sydöst och parken Palissaderna i nordost.

Planförslaget är en utveckling av gällande detaljplan (antagen 2007) och följer intentionerna i fördjupad översiktsplan för Hela Visby (antagen 2009) samt samrådsförslaget för översiktsplan Gotland 2040.

Handlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan www.gotland.se/VisbyAsken3

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post  registrator-mbn@gotland.se, senast den 22 augusti 2022. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1740).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

När denna tid har gått ut kommer inkomna synpunkter att redovisas för miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lena Beckman via e-post: plan@gotland.se eller tfn 0498-269397.