Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute Furilden 1:2 m fl (Kohagen) - Samråd

Samråd med detaljplan


Miljö- och byggnämnden har den 20 december 2022 uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av för­slaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av att i samklang med naturvärdena i området komplettera och utveckla befintlig bebyggelse vid Furillens by med 14 fastigheter för bostadsändamål inom del av fastigheterna Rute Furilden 1:1, 1:2 och 1:28.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2022-12-06 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt på www.gotland.se/RuteFurillen, i länkarna nedan,  fr o m den 18 januari t o m den 9 februari 2023 .

Till planhandlingarna finns en miljökonsekvensbeskrivning som upprättades i samband med framtagandet av planprogram för Furillen, som godkändes av byggnadsnämnden 2014-08-26.

Planområdet pekas i samrådsförslaget för översiktsplan för Gotland 2040 ut som utvecklingsområde för bebyggelse, enligt intentionerna i det framtagna plan-programmet, godkänt 2014.

Följande samfälligheter/servitut berörs: Rute GA:1 och GA:2, Sv 09-RUT- 408.1, 408.2, 408.3, 408.4, 450.1, 450.2, 533.3, 546.1, 553.1 samt 553.3

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 9 februari 2023 . Ange namn, eventuell e-post, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1257).

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

Upplysningar lämnas av Anders Rahnberg, e-post: anders.rahnberg@gotland.se  tfn 0498-269378, eller Lena Beckman, e-post: lena.beckman@gotland.se, 0498-269397.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN