Kontakt

Linda Sippmanne
Förändringsledare PRIO
Telefon: 070-330 74 77
E-post: linda.sippmanne@gotland.se

Johan Lindberg
Förändringsledare PRIO
Telefon: 0498-26 41 37
E-post: johan.lindberg@gotland.se

Magnus Thorell
Förändringsledare PRIO
Telefon: 070-742 66 59
E-post: magnus.thorell@gotland.se

Elin Pettersson
Förändringsledare PRIO
Telefon: 0498-
E-post: elin.pettersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

PRIO

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad sedan år 2012. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 59 kommuner och cirka 300 skolor påbörjat arbetet med PRIO. En av kommunerna är Gotland.

Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

 • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
 • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Utvecklingsarbetet utgår från forskning och beprövad erfarenhet

Utvecklingsarbetet utgår från en rad dokumenterat framgångsrika arbetssätt som hämtats från andra länders skolsystem samt annan aktuell forskning  om vad som påverkar elevers studieresultat. Arbetssätt som nu anpassas till den svenska skolans förutsättningar. För att lyckas förbättra skolan behöver vi lära av andra som lyckats. De goda exempelen kan hämtas både från Sverige och från andra länder.

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & Company och bygger på slutsatserna från McKinseys två rapporter.

PRIO på Gotland

Gotland gick med i PRIO under 2015. Arbetet avslutades sommaren 2020 - tidigare än planerat till följd av ekonomiska åtstramningar. Slutrapporten återfinns längre ned på sidan.

Följande skolor har deltagit:

 • Solbergaskolan (vt 2015)
 • Högbyskolan (ht 2015)
 • Lyckåkerskolan (vt 2016)
 • Solklintskolan (vt 2016)
 • Dalhem skola (ht 2016)
 • Endre skola (ht 2016)
 • Norrbackaskolan (ht 2016)
 • S:t Hansskolan (vt 2017) Lärbro skola (ht 2017)
 • Fårösundsskolan (ht 2017)
 • Garda skola (ht 2017)
 • Stånga skola (ht 2017)
 • Västerhejde skola (ht 2018)
 • Eskelhem skola (ht 2018)
 • Fole skola (ht 2018)
 • Stenkyrka skola (ht 2018)
 • Humlegårdsskolan (vt 2019)
 • Alléskolan (vt 2019)
 • Väskinde skola (ht 2019)
 • Tjelvarskolan (ht 2019)
 • Romaskolan (vt 2020, endast kartläggning)
 • Vänge skola (vt 2020, endast kartläggning)

Praktiskt har PRIO inneburit att det på de deltagande skolorna gjorts en kartläggning av skolornas befintliga styrkor och utvecklingsområden via befintlig dokumentation, observationer av möten, klassrumsbesök, tidsloggning och ett flertal djupintervjuer med personalen.

Kartläggningsarbetet har genomförts under fas 1 och 2. Nya arbetssätt och processer har tagits fram och prövats under de två avslutande faserna. Varje fas har omfattat 6-10 veckor.

PRIO:s fyra faser:

Fas 1

 • Hela skolledningen ges djupare insikter i målsättningen med arbetet.
 • Praktiska förutsättningar för fas 2-4 skapas

Fas 2

 • Nuvarande arbetssätt  och andra förutsättningar på skolan kartläggs enligt PRIO:s metodik och med hjälp av självvärdering – kartläggningsverktyg.

Fas 3

 • Lokal anpassning av arbetssätt, mallar och verktyg till den aktuella skolan
 • Ytterligare nödvändiga verktyg och strukturer  som stödjer målbilden tas fram.

Fas 4

 • Införande av framtagna arbetssätt och processer
 • Utvärdering, förfining och uppföljning av nya arbetssätt och processer
 • Dokumentation av erfarenheter