Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krishanteringssystemet

Det nationella krishanteringssystemet grundas på en helhetssyn för hela hotskalan fred-krig. I texten nedan presenteras systemet.

Förmågan att klara en extraordinär händelse byggs ur ett underifrån-perspektiv som grundas på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet (reciliens), enligt tre principer:

  • Ansvarsprincipen – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation.
  • Likhetsprincipen – under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen – en kris ska hanteras där den inträffar av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala/nationella insatser.

Region Gotland ska utifrån lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap (2006:544):

  • ha god kunskap om risker och sårbarhet
  • planera för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas
  • ha god förmåga att hantera en allvarlig och extraordinär händelse
  • vidta de förberedelser och åtgärder som behövs för verksamheten före och under höjd beredskap
  • verka för samverkan och samordning inom geografiska området Gotland