Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samråd - Program för området Kilen och omgivande gaturum i Visby

Obs! Samrådstiden har förlängts till 20 januari 2024

Regionstyrelsen har, 2023-10-31, gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till program för rubricerat område. Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar ett program samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Programområdet ligger 400 meter söder om ringmuren i Visby och är cirka 4,5 hektar stort. Området kallas Kilen då kvarteren har en kilform som sträcker sig mellan Söderrondellen och parken Tallunden.

Kilen har i den fördjupade översiktsplanen för Visby 2025, ”Hela Visby”, pekats ut som omvandlingsområde på grund av sitt centrala läge och närheten till parken Tallunden. Här föreslås en förändring av platsen från industriändamål till att istället husera förtätad bebyggelse med en blandning av bostäder, handel, utbildning, offentlig service, kontor, verksamheter och turism. Det anges att området bör ges ett bättre utnyttjande med ett innehåll mer anpassat för de centrala delarna av en stad och en mer stadsmässig struktur. Programförslaget bedöms följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Programmet syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur området kan utvecklas och förtätas. Det innebär att programförslaget beskriver var i området som det finns bevarandevärda kvaliteter, var och hur det är lämpligt med ny bebyggelse samt hanterar frågor som rör bl.a. gång- och cykelstråk, grönstruktur m.m.

Samrådet kommer att pågå 20 november – 20 januari 2024. Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas. Inkomna synpunkter från samråd kommer att redovisas i en redogörelse och ligga till grund för beslut om godkännande av programmet.

Region Gotland bjuder in för att under samrådstiden delta i ett samrådsmöte där en dragning görs av programmet, varefter det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid för samrådsmöte: Kl 13:15-14.45 den 5 december 2023

Plats: Region Gotland, Visborgsallén 19, Visby

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst som berörs.

Programhandlingarna finns här på Region Gotlands hemsida samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen via e-post till registrator-mbn@gotland.se eller till miljö- och byggnämnden, 621 81, senast den 20 januari 2024. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2022/131).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Felicia Klasson, felicia.klasson@gotland.se, 0498-269211.