Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotska Sandön

En stor del av Gotska Sandöns bebyggelse är skyddad enligt Förordning om statliga byggnadsminnen (SFS 2013:558).

Gotska Sandön ligger knappt fyra mil norr om Fårö, och tillhör Fårö socken. Ön är åtta kilometer lång och fem kilometer bred.

Sedan 1909 har Gotska Sandön nationalparksstatus, som nu täcker en stor del av ön.

 

Sandön har varit bebodd i perioder. 1981 gjorde Riksantikvarieämbetet en inventering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Gotska Sandön.

Man gjorde bedömningen att även om inte varje enskilt objekt kan anses vara kulturhistoriskt värdefullt var för sig så är alla byggnader viktiga i ett helhetsperspektiv.

Samtliga byggnader har betydelse för förståelsen av öns alldeles speciella historia. Några av byggnaderna är även upptagna i fornminnesregistret.

 

Byggnader som inte är statliga byggnadsminnen och som ur kulturmiljösynpunkt passar för användning av besökande är:

  • Bebyggelsen vid Tärnudden – bostadshus och bagarstuga.
  • Gunnar Hörlins stuga vid Hamnudden (stugan är idag delvis förfallen).
  • Byggnaderna vid Nymans.
  • Militärbasen. Anläggningen speglar militärens närvaro och utgör på så vis en viktig ”årsring” i Sandöns historia. Om möjligt bör anläggningen brukas och bevaras.