Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands fiskelägen

De nya riktlinjerna för fiskelägen har nu antagits av byggnadsnämnden (2013-11-13). Riktlinjerna ska användas som stöd för handläggning av ärenden som avser uppförande av nya bodar, ändrad användning eller annan bygglovpliktig ändring och ligga till grund för hur byggnadsnämnden fattar beslut samt ge bodägarna en tydlig utgångspunkt vid förvaltning och ändring.

Läs riktlinjerna här
 

Tema:Fiskelägen på Gotland innehåller riktlinjer, sammanställda som vägledning för vad som gäller vid användning, vid ändring och vid uppförande av fiskebodar och fiskelägen på Gotland.

Syftet är att säkra de värden som Gotlands unika fiskelägen har som ett gemensamt kulturarv - öppet att besöka och ta del av för alla.
 

Riktlinjerna är ska gälla alla fiskelägen på Gotland. Det utpekade urvalet fiskelägen representerar olika typer av fiskelägen med sinsemellan olika karaktär och historisk betydelse.
 

Denna webbplats innehåller också allmän information om Gotlands fiskelägen, med dess historia och nutida funktion.
 

Att byggnader och bebyggelse förändras sett över en längre tid, både vad gäller utformning och användning, är en normal process.
 

Rent historiskt har många fiskelägen och fiskebodar fått förfalla eller flyttats, allt eftersom förutsättningarna för fisket har ändrats.
 

Fiskebodar och fiskelägen har istället utvecklats till att sommartid vara populära för tillfällig övernattning och en populär plats att besöka.
 

Att fiskebodar och fiskelägen delvis fått en ny användning har samtidigt varit viktigt för intresset att underhålla och bevara bodar och miljöer.

Läs mer här: Inledning