Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Viklau, Kulturmiljöprogram Gotland

Viklau är en inlandssocken, belägen mitt på Gotland. I väster gränsar Viklau till Väte och Atlingbo, i norr till Björke och Roma, i öster till Sjonhem och i söder till Vänge och Guldrupe socknar.

Socknen har en mycket stark prägel av ren jordbruksbygd, men här finns också skog.

Bebyggelsens framväxt

Efter en brand i prästgården på 1500-talet, låg kyrkan fram till slutet av 1800-talet, ensam omgiven av åker- och betesmarker.

Av socknens gårdar låg Sigsarve närmast kyrkan på drygt 500 meters anstånd österut.

I början av 1900-talet byggs en skolan söder om kyrkan på andra sidan vägen.

I socknen har den största bebyggelseutvecklingen skett under 1800-talet från kyrkan och längs landsvägen österut fram mot en järnvägshållplats.

Namnet

Namnet Viklau förekommer på 1300-talet som Wiclawü. En koppling kan vara forngutniska lou, (Lau) ett ord som brukar beteckna lågt liggande äng/ängsmark vid vatten. Ursprungligen har ordet endast betytt ljusning/glans – vilket kan avse ljusningar och öppningar i terrängen.