Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bebyggelsens framväxt

Vänges kyrka ligger längs den gamla landsvägen centralt i det äldre jordbrukslandskapet som genom uppodling av ängsmarkerna har kommit att bli ett relativt öppet och vidsträckt område med åkermark, som täcker det mesta av socknens nordvästra tredjedel.

Skogsmarkerna som utgör kring 60 procent av ytan brer ut sig öster och söder om centralbygderna. öster.

I ytterområdet finns myrmarkerna Lindhammarsmyr, Hästhagmyr och Jämmersmyr. Från Kettlemyr och Brutmyr kommer vatten från Mangsarve å och rinner ut i Tjaukle i Viklau.

Huvudvägen genom socknen gick förut från Guldrupe förbi kyrkan och vidare mot Buttle. Längs denna sträckning låg förutom prästgården sex av socknens 14 gårdar medan de övriga låg i de geografiskt centrala jordbruksområdet kring Salmunds.

Genom partsklyvning under 1700- och 1800-talen mer än fördubblades antalet gårdar, med det största antalet utefter vägsträckan mellan kyrkan och ner till Vivungs.

Järnvägen

Mindre fastigheter och bostäder samlades kring järnvägsstationen vid Bjärges. Detta utvecklas till en liten by med tjugotalet bebyggda fastigheter redan på 1880-talet - samt från kyrkan och söder ut längs landsvägen. Läs mer om Bjärges här

Namnet

Namnet innehåller ordet Vång - ett hemmans inhägnade ägor (i motsats till utmarken).

Ett alternativ är en äldre betydelse "något böjt".