Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rute

Vid sidan av jordbruket har kalkbränning, sten- och cementindustri, fiske och sjöfart spelat en stor roll för livet i Rute socken. I området finns ett flertal kalkugnsruiner.

Bebyggelsen i Rute är mycket varierad. Kauparve och Västrume är ett grannlag med blandad bebyggelse från olika tider bestående av fyra parter, alla mer eller mindre förändrade.

En del av den äldre bebyggelsestrukturen är bevarad. Fardume på klintkanten längs vägen har två ruiner till medeltida stenhus, en stor mangårdsbyggnad från 1750- talet och en mindre gårdsmiljö med en parstuga samt två flyglar.

Vid Alby och Sigfride finns ett grannlag med två gårdar och fyra parter nära varandra på rad längs vägen. Till grannlaget hör sten- och träbyggnader från olika tider.

Puttersjaus och Älvans, ett grannlag med tre gårdar i rad tätt intill varandra längs vägen, har byggnader från olika tider, främst från 1800-talets början.