Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linde, Kulturmiljöprogram Gotland

Linde är en inlandssocken på södra Gotland. I söder gränsar Linde till Hemse, i väster till Fardhem och Gerum, i norr till Lojsta och i öster till Stånga och Burs socknar.

Linde socken består av odlingsbygd och kuperad skog. I socknens norra del går kalkberget i dagen. Lindeberget (Linde klint) har sin högsta punkt 63 meter över havet.

Vid sidan av jordbruket har brytning och bränning av kalk förekommit i socknen. Rester efter kalkugnar finns främst i norr.

Sedan 1930-talet har vissa perifert liggande åkrar tagits ur bruk, men därutöver har inga större markförändringar skett i området.

Dagens bebyggelse härstammar huvudsakligen från 1800-talet och är mestadels uppförd i sten.

Käldurgrannlaget har en tät bebyggelsemiljö med flera intressanta byggnader från olika tidsåldrar.

Bebyggelsen vid Duckarve, Rangsarve, Hägvalds och Odvalds består av många storbyggda gårdsparter med rejält tilltagna manbyggnader i sten från 1700- och 1800-talet, varav ett par i två våningar med brutna tak, en egenhet för Linde.

Namnet

Namnet Linde (1300-talet Lindum) syftar på en eller fler lindar.

Lindes historia

Odlingslandskapet: Linde

Området, som består av större delen av Linde socken samt en insprängd del av Lojsta socken vid Åse, är till stor del ett bördigt jordbrukslandskap.

Dominerande i det relativt öppna landskapet är det skogsklädda Lindeberget, Gotlands största inlandsklint med vid utsikt över nejden. Inom området finns en betad hagmark om fem hektar som kommit med i ängs- och hagmarksinventeringen.

Värdekriterier: Linde

  • Den relativt täta fornlämningsmiljön visar att området kontinuerligt brukats sedan äldre järnålder.
  • Här finns också kända vikingatida boplatser och medeltida bebyggelselämningar.
  • De flesta av socknens 1700-talsåkrar odlas än i dag.
  • Spår av äldre brukande är till del avläsbart i den nuvarande terrängen.
  • Delvis ålderdomligt vägnät.
  • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer från 1700- och 1800-tal, oftast i ursprungligt läge.
  • Området innehar stora skönhetsvärden.
  • Här finns också pedagogiska värden.
  • Området är lättillgängligt och av stort värde för fri lufts liv och turism.