Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ganthem, Kulturmiljöprogram Gotland

Ganthem är en inlandssocken på östra Gotland. I söder gränsar Ganthem till Kräklingbo, i väster till Sjonhem och Halla, i norr till Dalhem och Hörsne och i öster till Norrlanda och Anga socknar.

Ganthem är en liten socken med en svagt ökande befolkning under 2000-talets inledning. Geografiskt ligger Ganthem centralt på ön, cirka 7 kilometer fågelvägen österut från Roma.

Kyrkan ligger i norra delen av socknen där de bördiga jordarna finns. Söderut finns skog och myrmark och uppodlad myrmark.

Socken är fortfarande starkt präglad av jordbruket med arbetspendling, i första hand till Visby.

En viss etablering av nya fastigheter för villabebyggelse pågår utefter väg 631 Kräklingbovägen.

Verksamheter

Ganthem har alltid varit starkt präglad av lantbruket och dess yttringar, men verksamheterna har varit småskaliga.

Under 1900-talet har det funnits ett sågverk, som låg uppe vid Kräklingbovägen, ett skomakeri söder om Ekebys gård samt en cykelreparatör uppe vid vägkorset.

Idag utmärks socknens näringsliv av en större mjölkgård, hästavel vid gården Båtels samt Ganthems Ryttargård på Godrings med ett tjugotal hästar för olika typer av hästsport.

Namnet

Namnet Ganthem (1300-talet Gantheüm). Förleden innehåller gant(er), gante, i betydelsen tok, galning, narr. Efterleden är hem (boplats, gård eller bygd). Möjligen härstammar sockennamnet från ett gårds- eller bygdenamn.

 

Turism: Ganthem

Socknens läge mitt inne i landet innebär givetvis att intresset från semesterfirare att slå sig ner här inte är så stort.

Någon enstaka byggnad finns dock som uppförts som fritidshus och utefter Kräklingbovägen har under senare tid flera mindre boställen blivit fritidshus. 
 

Det lantliga folkhemmet

Under 1900-talet har en ny typ av boende vuxit fram utanför tätorterna – för människor som inte är direkt involverade i lantbruksnäringen.