Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fide, Kulturmiljöprogram Gotland

Fide socken ligger på näset till Gotlands sydligaste del. I norr gränsar Fide till Grötlingbo och i söder till Öja socknar.

I Fide finns vackra gotlandsängen, bland annat prästgården. Här finns också alvarmark och havsstrandäng.

Den nuvarande bebyggelsen, som till stora delar är uppförd i sten, härstammar främst från 1800-talet med vissa äldre och yngre inslag.

De flesta manbyggnader har de för Sudret traditionella köks- och brygghusbakbyggena. Ett exempel på detta är byggnadsminnet Päronlunde består av en enkelstuga i två våningar av sten under flistak, är välbevarat med få förändringar sedan byggnadstiden.

Den förtätade bebyggelsen vid Fidenäs tillkom i anslutning till järnvägens utbyggnad i början av 1900-talet. Vid Anderse/Österby växte en miljö upp kring järnvägsstationen med affär, bostäder och industri.

Namnet

Namnet Fithu förekommer redan på 1300-talet. Det bygger troligen det fornnordiska fita, bildat av fit (strandäng). Det nutida Fide, där t blivit d, kan ha sina rötter i i en talspråkig påverkan från danskan.

Fide sockens historia

Den låga landnivån på 5-10 meters höjd över havet har gjort att området kunnat utnyttjas först från tiden omkring äldre järnålder.

Odlingslandskapet Fide

Fide socken är ett kustområde med lövskogar och ängen i väster och öppet flackt landskap med alvarmark i öster.

Markerna i öster är starkt kulturpräglade med långa stenmurar runt betesmarkerna och enstaka fiskelägen längs kusten.

Tuviken i norr är en i sen tid avsnörd havsvik.

En stor del av den västra delen av området utgörs av igenväxande före detta ängsmarker som nu bitvis har karaktär av tät, lummig lövskogsmark främst med ek, ask och björk.

Den östra delen av området utgör en fortsättning av det flacka och helt öppna Austerrum i söder. Här växlar öppna betesmarker med partier som intagits av ung skog, dominerad av tall.

Inom området finns 34 objekt med naturliga slätter- och betesmarker.

Av havsstrandäng finns 78 hektar, men en stor del av dessa saknar eller har svag hävd. Alvar, buskrik utmark och hagmark är i övrigt de vanligaste naturtyperna, men objekten är endast undantagsvis i god hävd.

Inom området finns två ängar som båda är i god hävd, Fide prästäng som upptar tre hektar och Bredkvie äng som är fem hektar stor.

 

Värdekriterier Fide

  • Välbevarat kulturlandskap med ålderdomlig prägel och med kontinuitet i markanvändning och gårds lägen från äldre järnålder-medeltid.
  • En stor del av 1700-talets åkerlandskap brukas än i dag.
  • Lätt avläsbara spår efter äldre brukande.
  • Omfattande och relativt väl bibehållet stenmurs landskap.
  • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer från 1700-, 1800- och tidigt 1900-tal.
  • Stor areal naturlig betesmark.
  • Lättillgängligt område med stora frilufts- och turistiska intressen samt pedagogiskt värde.