Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekeby

Ekeby är en inlandssocken. I väster gränsar Ekeby till Barlingbo och Endre, i norr till Fole och Källunge, i öster till Hörsne och i söder till Dalhem socken.

Socknen består till stor del av öppen slätt, med skog i väster.

I slutet av 1600-talet låg kyrkan i den västra utkanten av socknens centrala jordbruksbygd, i en trevägskorsning där vägen från Källunge i norr mötte den väst-östgående landsvägen.

På var sida och nära kyrkan låg de två medelstora gårdarna Lindsarve, Mangsarve och på drygt 500 meters avstånd åt öster låg Medebys. Denna bebyggelse utgjorde ett litet bycentrum.

Till skillnad från i många andra socknar med ett etablerat centrum skedde en mycket svag bebyggelseutveckling under de efterföljande tvåhundra åren, med ett fåtal tillkommande fastigheter.

Partsklyvning gav så småningom upphov till nya gårdar vid Röstäde och vid korset utefter landsvägen mot Fole samt vid Medebys och Stenstugårds.

Enklare boställen har  uppförts utefter landsvägen vid  gränsen till Endre och öster om Österby.

Under början av 1900-talet sker en svag förtätning av de bebyggda områdena.

En ganska gles och utspridd bebyggelsestruktur har bibehållits längs socknens vägar med en liten förtätning till området kring kyrkan.
 

Namnet

Ekeby härstammar ursprungligen från ett gårdsnamn, sammansatt av Eke- (ajke) ekdunge och by.