Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eke, Kulturmiljöprogram Gotland

Eke är en kustsocken på sydöstra Gotland. I söder gränsar Eke till Grötlingbo, i väster till Havdhem i norr till Alva och Rone samt i söder till Gannsvikens norra del.

Eke socken är uppodlad i norr och skogsrik vid kusten. Här finns varierad gårdsbebyggelse med flera stora manbyggnader som Bölske och Gudings.

Byggnadsminnet By är en stor gårdsmiljö med många ursprungliga byggnader. Här finns en rosa tvåvåningsparstuga med dubbla flyglar och ladugårdar liggande i flyglarnas förlängning från 1700- och 1800-talet i mycket gott skick.

Byggnadsminnet Petsarve har en mycket välbevarad gårdsmiljö med en parstuga med flistak och bakbygge, flygel med flistak och en ladugård där agtaket bärs upp av en unik sidosule-konstruktion.

Överöstris på gränsen mellan hed och åker i Alva socken uppvisar en stor aktiv gårdsmiljö med många byggnader där den äldre gårdskaraktären har bevarats.

Namnet

Namnet Eke (1300-talet Eyka) innehåller ordet ek/ekdunge.

Bebyggelsens framväxt: Eke sockens historia

I mitten av 1600-talet fanns 18 gårdar i Eke socken. Gårdarna var i allmänhet små till medelstora. Störst i hela området var Bölske i Eke socken med 33 tunnland åker och 60 mansslätt äng.

 

Odlingslandskapet: Eke

Beskrivningen gäller ett sammanhängande område, förutom Eke socken, västra delen av Havdhem socken samt östra delen av Alva socken.

Odlingsbygden är främst koncentrerad till de centrala delarna av Eke i anslutning till en låg ås, längs vilken landsväg, gårdar och kyrka ligger. Det omgivande landskapet är flackt och småskaligt, till största delen uppodlat.

Mot söder blir markerna magrare och övergår till betesmarker. Mot stranden har skogen inslag av löv och här och var finns alvarmarker.

Stränderna är ödsliga med låga flacka strandängar, som delvis betas. Innanför stränderna vidtar gles hällmarkstallskog med inslag av öppna hällmarker och vätar.

I Alva finns åker- och betesmarker, mot norr vidtar gles skog och öppna marker på magrare jord.

Enligt ängs- och hagmarksinventeringen finns 36 hektar havsstrandäng inom området. Av denna areal är emellertid drygt hälften ohävdad.

Flera områden med betad skog, av vilka flertalet är välhävdade, upptar sammanlagt 50 hektar. Två slåtterängar finns inom området, dels vid Hemöstris, dels vid Snedvide.

Värdekriterier: Eke

  • Täta fornlämningsmiljöer visar på kontinuerligt brukande från senare delen av bronsålder till början av järnålder. Här finns fornåkrar, äldre järnåldersgårdar, ett flertal silverskatter visande vikingatida bebyggelseplatser samt medeltida bebyggelselämningar. En stor del av 1700-talets åkrar odlas än i dag.
  • Stor areal naturlig betesmark.
  • Området har behållit sin småskaliga karaktär.
  • Vägnätet är till största delen ursprungligt.
  • Flera väl bibehållna äldre hägnader, främst av sten, finns kvar.
  • Ett flertal kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer från medeltid, 1700- och 1800-tal med ursprungliga bebyggelselägen och flera ålderdomliga drag.
  • Området har stora skönhetsvärden.
  • Genom bland annat sina välbevarade gårdsmiljöer har det också ett stort pedagogiskt värde.
  • Området är lättillgängligt. Det är av stort värde för friluftsliv och turism.