Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Björke, Kulturmiljöprogram Gotland

Björe är en centralt belägen inlandssocken. I norr gränsar Björke till Akebäck och Roma, i öster till Halla, i söder till Vikalau och Atlingbo samt i väster till Vall socknar.

Bebyggelsens framväxt

Vid sekelskiftet 1700 fanns tio medelstora gårdar i Björke. Kyrkan låg i de centrala åkerbruksmarkerna och hade hälften av socknens gårdar inom en radie på 500 meters avstånd.

Det var dock inte frågan om någon bybildning och ensamläget var framhävt också genom att socken inte prästgård tillhörande kyrkan.


Partsklyvning ledde till en fördubbling av antalet gårdar under de följande 200-åren, men också med ett litet antal tillkommande boställen.

Det småskaliga landskapet kring kyrkan försvann och blev under 1900-talet kraftigt förändrat genom uppodling.

Under 1900-talet ökade antalet bostäder längs landsvägen mot Roma, där en majoritet av sockenborna försörjde genom arbete på sockerbruket.  

Under 1900-talet har ytterligare några bostadshus byggts i närheten av kyrkan.

Namnet

Sockennamnet Björke finns nedtecknat redan 1235. Det är troligen ett gårdsnamn som bygger på forngutniska "birke", björkbestånd.