Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog

Alskog ligger söder om Ljugarn vid östra Gotlands kust. I söder gränsar Alskog till Lauviken samt Lau och Garda, där den sistnämnda också är Alskogs västra grannsocken. I norr gränsar Alskog till Ala och Ardre.

De obebodda öarna Laus holmar ingår i Alskog socken.

Alskog har varit brukad odlingsbygd sedan lång tid tillbaka. I sockens norra del växer barrskog.

Bebyggelsen i Alskog härstammar från 1700-talets slut, 1800-talet och 1900-talets början med få sentida tillskott.

 

Manbyggnaderna är ovanligt storbyggda med smala höga tvåvånings parstugor som dominerande inslag i det öppna landskapet Många av dessa hus har dessutom stora bakbyggen, innehållande kök, brygghus med mera.

Äldre byggnadsmetoder används i bulhus och yngre i hus med snickarglädje i olika utförande från detta sekels början.

Vid Rommunds finns en välbevarad gårdsmiljö, där även bakbygget har två våningar. Så ser det också ut vid Ollajvs.

Snausarve är en från 1850-talet förändrad gårdsmiljö, med tvåvånings parstuga byggd i ett sammanhang och vinkel byggd ladugård med portlider.

 

Kalkbrytning och bränning av kalk för eget behov har förekommit i socknens utmärker.

Namnet

Namnet Alskog (1200-talet Alsku, runinskription på guldarmring) består av Al/ål, i betydelsen revel/ås. Efterledet sko/skog kan å enda sida syfta på skog ­– alternativt något täckt, skyddat.

Bebyggelsens framväxt: Alskog sockens historia

Alskog har varit ett brukat och bebott område sedan bronsåldern. Här finns många väl bevarade fynd med skeppsättningar, bildstenar, gravsösen och husgrunder.

Odlingslandskapet: Alskog

Den centrala odlingsbygden i Alskog består av  kulturlandskap med storskaligt åkerlandskap i norr och mer småskaligt i söder.

Inom området finns fyra naturliga betesmarker och en naturlig slåttermark.

Alskog avdelas av en grusås i sydväst-nordostlig riktning. Marken söder om åsen är relativt bördig och beväxt med lövträd. Därefter övergår landskapet till kargare marker beväxta med tall.

 

Värdekriterier: Alskog

  • Området har kontinuerligt brukats sedan tiden yngre bronsålder-äldrejärnålder, vilket fornåkrar och omfattande lämningar av äldre järnåldersgårdar visar.
  • Till övervägande del ursprungliga bebyggelselägen.
  • I många delar ålderdomligt vågnät.
  • De flesta åkrar från år 1700 odlas än i dag.
  • Kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer med få sentida tillskott.
  • Det öppna något kuperade landskapet har stora skönhetsvärden.
  • Det är lättillgängligt. Området innehåller pedagogiska värden liksom värden för friluftsliv och turism.