Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Akebäck, Kulturmiljöprogram Gotland

Akebäck är en av Gotlands minsta socknar, belägen mitt på ön. I söder gränsar Akebäck till Roma och Vall samt i norr till Träkumla, Follingbo och Barlingbo.

 

Bebyggelsens framväxt

Sedan mitten av 1700-talet har Akebäck varit en av Gotlands minsta socknar. De då fem gårdarna låg utspridda längs landsvägen genom de centrala åkermarkerna, i huvudsak längs den nuvarande landsvägens sträckning.

Kyrkan låg ensam socknen och fick ingen egen prästgård. Det näst största gården Glammunds låg cirka 100 meter därifrån. 

Under de kommande seklen växte antalet gårdar till 17 genom partsklyvningar och  nyetableringar. De naturliga byggplatserna förblev kring landsvägen, där också ett drygt dussin boställen uppförts mot slutet på 1880-talet.

En sakta tillväxt genom förtätning i den redan glest radby-liknande bebyggelsestrukturen har fortsatt under 1900-talet. Här är de sex fastigheterna vid Björkebos mest iögonfallande.

Namnet

Namnet Akebäck nämns redan i Gutasagan från 1300-talet (Acubek). Förledet Aka/aku kan härledas till forngutniskans  "smuts i fårull" alternativt åska. Namnet skulle kunna syfta på en liten bäck norr om kyrkan.