Kontakt

Frida Brunner
Samhällsgeograf och projektledare
Telefon: 0498-26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Samhällsplanerare
Telefon: 0498-26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025

FÖP Östergarnslandet 2025 är nu antagen och har vunnit laga kraft. Längre ner på sidan finner du handlingen som pdf.

Antagande

Regionfullmäktige antog den 19 juni 2017 (RF § 96) den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet 2025. Planen vann laga kraft den 21 juli 2017.

 

Utställning

Under perioden 20 december 2016 till 28 februari 2017 pågick utställning av fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025. I enlighet med övergångsbestämmelser i PBL 2010:900 följer utställningsförfarandet PBL 1987:10. Förslaget som ställdes ut hade bearbetats och sammanställts utifrån inkomna synpunkter under samrådsfasen.
 


Samråd

Under perioden 15 juli – 30 september 2015 pågick samråd för fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik.

Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Planen fördjupar och preciserar intentionerna i ”Bygg Gotland, Översiktsplanen för Gotlands kommun 2010 – 2025”. Planen kommer efter antagande att vara vägledande i kommande detaljplanering och bygglovprövning.

Bakgrund

1976 pekades Östergarnslandet ut som områden av riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.

1985 antogs en områdesplan för Östergarnslandet  av kommunfullmäktige.

1995 antogs en fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet av kommunfullmäktige.

2014 påbörjades arbetet med att aktualisera den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet. Beslutet togs i kommunstyrelsen 2010 KS § 68.

2015 ett första förslag till fördjupad översiktsplan ställs ut för samråd.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i området bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden i ett längre perspektiv.

Fördjupade översiktsplaner genomförs på ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Gotland. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.