Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eget dricksvatten

På Gotland är det anmälningspliktigt att borra eller gräva en ny vattentäkt. Det innebär att man måste anmäla och invänta beslut från Miljö- och byggnämnden innan du anlägger en brunn.

Klicka här för att anmäla ny vattentäkt 

Anmälningsplikten regleras i våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter och gäller sedan 1 april 2022.

Tillstånd för vattenuttag

Om brunnen avses nyttjas av tre hushåll eller fler, och/eller om det finns flera konkurrerande vattenanspråk i samma upptagsområde, kan den planerade brunnen/vattenuttaget vara en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 

Tillstånd för vattenverksamhet söks då hos mark- och miljödomstolen. Om vattendom krävs, ersätter denna anmälningsplikten enligt våra lokala hälsoskyddsföreskrifter samt tillståndsplikten enligt vattenskyddsföreskrifter som då inte ska göras.

Tillståndsplikt för ny vattentäkt

Inom vissa vattenskyddsområden (VSO), till exempel Visby, Burs och Träkumla, krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden innan du anlägger en ny vattentäkt. Här måste du ansöka om, och ha fått, ditt tillstånd innan du påbörjar arbetet.  

För mer information om vad som gäller just ditt område se vår sida om vattenskyddsområden: https://www.gotland.se/vattenskydd

Här ansöker du om tillstånd för ny vattentäkt inom vattenskyddsområde.

Avgift

Du som står för ansökan/anmälan blir också betalningsansvarig. Ärendet kommer att debiteras med timavgift enligt gällande taxa. 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

 

Utöver anmälningsformuläret (se länk ovan) ska ansökan innehålla en situationsplan (tomtkarta, skala ca 1:500-1:1000) över fastigheten där följande är markerat: 

  • Den nya brunnens läge 
  • Avstånd från brunnen till egen fastighetsgräns (riktvärde minst 15 meter). 
  • Avstånd och riktning till alla vattenbrunnar (även oanvända) inom 100 meter från den nya brunnen (riktvärde minst 30 m). Ange om brunnarna är borrade eller grävda. 
  • Avstånd till alla energibrunnar inom 100 meter (även oanvända) från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Avstånd och riktning till alla avloppsutsläpp ( t ex infiltration/markbädd) inom 100 meter från den nya brunnen, uppge även om avloppsutsläppet ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Avstånd till närmaste åkermark från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Rita även in den närmaste avloppsanläggningens olika delar (slamavskiljare, pumpbrunn och tank mm). Avstånd från vattenbrunn till avloppsbrunnar o tank bör vara minst 20 m. 
  • Rita in befintliga och planerade byggnader. För ny brunn beaktas säkerhetsavstånd till byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion/husfasad vid anläggning eller underhåll (riktvärde minst 4 m). 

Du som fastighetsägare har ansvar för vattenkvaliteten i din brunn. Ta prov på din brunn minst vart tredje år enligt livsmedelsverkets råd.

 Om brunnen används i kommersiellt bruk eller om brunnen använder minst 10 m3/dygn eller nyttjas av minst 50 personer oavsett användning, ska brunnen registreras som livsmedelsverksamhet. Då ska man följa livsmedelsföreskrifterna där provtagning krävs minst varje år av särskilt bestämda parametrar. 

Här kan du läsa mer om brunnar för livsmedelsmedelsverksamhet.

En lösning för vatten och avlopp måste alltid finnas för att du ska kunna få ett positivt förhandsbesked eller bygglov. Om det krävs provpumpning eller annan brunnsredovisning i byggärendet hör med din brunnsentreprenör hur du bäst kan samordna detta med anläggandet av brunnen.  

Mer information finns på vår sida om vatten och avlopp under bygglov. 

Relikt saltvatten finns under det söta grundvattnet över hela Gotland, fast på olika djup. Kustnära kan det också tränga in östersjövatten i grundvattnet. På Gotland återfinns saltskiktet på mellan 15-60 m djup men på sina håll kan det vara ytligare och även djupare. 

Uppgifter från SGUs brunnsarkiv, från de 100-undersökningar som gjorts samt uppgifter från vattenlabb indikerar att cirka 20-25% av Gotlands borrade brunnar är saltpåverkade ( kloridhalt om minst 100 mg/l) och dessa brunnar ligger mer eller mindre utspritt över hela ön.
 

Om du ska borra en brunn är det viktigt att inte borra så djupt så att du riskerar att komma ner i saltvattenskiktet. Om saltvatten skulle påträffas  kan du behöva åtgärda eller återställa brunnshålet enligt Normbrunn 16. Användning av så kallat mjukt upptag minskar punktbelastningen och därmed också risken för saltvatteninträngning.