Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VA-utbyggnation i Gnisvärd

VA-utbyggnationen i Gnisvärd är nu slutförd! Det som återstår är driftsättning av huvudpumpstationen, som preliminärt kommer att ske under vecka 23, samt omkoppling av vattenserviser till det nya vattenledningsnätet. Omkopplingen av vattenserviserna kommer att pågå under juni månad.

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten fastställdes 2019-05-13 av Regionfullmäktige, och där med inträder avgiftsskyldighet.

Efterhand som vi får underlagen klara kommer vi att skicka ut faktura på anläggningsavgiften samt information om inkoppling till det kommunala VA-nätet.

Fastigheter som ska ha en LTA-station kan beställa dessa hos VA-avdelningen när anläggningsavgiften är betald, och installation sker då ca 4-6 veckor efter beställning. Därefter kan fastighetsägaren färdigställa anslutningen från LTA-station till hus.