Kontakt

Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer
Telefon: 0498 – 26 32 39
E-post: annika.nystrom-karlsson@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängliga lärmiljöer

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala hänseenden är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. Projektet handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta arbete.

För att klara målet om att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att förbättra våra lärandemiljöer. Detta genom att på ett mer systematiskt sätt värdera vilka områden som verksamheterna behöver utveckla och förbättra.

Detta inte minst för att för att skapa förutsättningar för barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever med lång och problematisk frånvaro samt elever med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar att klara sin skolgång. 

Mål som ska uppnås till projektets slut

När projektet avslutas våren 2019 ska lärare ha utvecklat sin undervisning genom att prova nya metoder. Aktiviteter som ska genomföras är:

 • 150 förskolechefer, rektorer och nyckelpersoner ska ha genomgått den webbaserade uppdragsutbildningen "En tillgänglig utbildning - Så gör vi det möjligt".
 • De som genomgått utbildningen ska ta fram en implementeringsplan för den egna verksamheten
 • Förskolechef/rektor ska ha gjort en mötesplaneringför arbetslagen där gemensam kartläggning och analys med hjälp av ”Tillgänglighetsverktyget” genomförts
 • Förskolechef/rektor ska ha sammanställt kartläggning och analys för verksamheten
 • Anpassningar i lärmiljön ska ha genomförts utifrån analysen, dels skolgemensamt men också arbetslagsvis
 • Avdelningschefer har delgett utvärderingar som underlag till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Projektet finansieras av Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) och Region Gotland.

Styrgrupp

I styrgruppen för projekt Tillgängliga lärmiljöer ingår

 • Elisabeth Jonsson-Höök, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
 • Lena Gustavsson, chef för förskolan
 • Torsten Flemming, chef för grundskolan
 • Lena Nordström, chef för gymnasiet och vuxenutbildningen
 • Siv Bendelin, chef för särskolan
 • Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan