Kontakt

Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer
Telefon: 0498 – 26 32 39
E-post: annika.nystrom-karlsson@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillgängliga lärmiljöer

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala hänseenden är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. Projektet handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta arbete.

För att klara målet om att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att förbättra våra lärandemiljöer. Detta genom att på ett mer systematiskt sätt värdera vilka områden som verksamheterna behöver utveckla och förbättra.

Detta inte minst för att för att skapa förutsättningar för barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever med lång och problematisk frånvaro samt elever med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar att klara sin skolgång. 

Mål som ska uppnås till projektets slut

När projektet avslutas våren 2020 ska

 • Lärare ha utvecklat sin undervisning genom att använda nya metoder som grundar sig på gjorda värderingar av undervisningen.
 • Rektorer i förskola och skola systematiskt kartlägga och utvärdera vilka åtgärder och anpassningar som behövs för att göra verksamheterna tillgänglig för alla elever med särskilt fokus mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Skolhuvudmannen ska ha en ökad kunskap om vilket stöd rektorer behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer samt vilka resurs och kompetens prioriteringar som behöver genomföras.

Aktiviteter genomförts fram till och med mars 2019 är:

 • 240 förskolechefer, rektorer och nyckelpersoner har genomgått den webbaserade uppdragsutbildningen "En tillgänglig utbildning - Så gör vi det möjligt".
 • De som genomgått utbildningen har tagit fram en implementeringsplan för den egna verksamheten.
 • Förskolechef/rektor har gjort en mötesplanering för arbetslagen grundad på implementeringsplanen. Gemensamma kartläggningar och analyser med hjälp av ”Tillgänglighetsverktyget” har genomförts

Under perioden mars 2019 - mars 2020 ska:

 • Rektorer i förskola och skola sammanställa kartläggningar och göra analys för verksamheten
 • Anpassningar i lärmiljön genomföras utifrån analysen, dels skolgemensamt men också arbetslagsvis
 • Avdelningschefer delges utvärderingar som underlag till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
 • Elevernas delaktighet i tillgänglighetsarbetet synliggöras
 • Huvudmannens arbete tillgänglighetsgranskas. Förändringar ska ske utifrån granskningen och som ett resultat av verksamheternas underlag till det systematiska kvalitetsarbetet

Projektet finansieras av Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) och Region Gotland.

Styrgrupp

I styrgruppen för projekt Tillgängliga lärmiljöer ingår

 • Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
 • Lena Gustavsson, chef för förskolan
 • Torsten Flemming, chef för grundskolan
 • Lena Nordström, chef för gymnasiet och vuxenutbildningen
 • Siv Bendelin, chef för särskolan
 • Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan