Kontakt

Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer
Telefon: 0498 – 26 32 39
E-post: annika.nystrom-karlsson@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utbildningsmaterial för arbete med tillgänglig utbildning

Tillgängliga lärmiljöer

Alla elever har enligt lag rätt till likvärdig utbildning. Ett led i att skapa likvärdighet är att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Här beskrivs den satsning och det projekt Region Gotland arbetar genom, för att göra utbildningen mer tillgänglig för alla.

Grundskolechef Torsten Flemming berättar i filmen nedan om hur och varför Region Gotland arbetar med att göra skolorna mer tillgängliga för alla.

 

 

Ann-Sofie Lindgren, rektor för Fole och Stenkyrka skola, berättar om hur de arbetat med satsningen på att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

 

Sofie Boman, förstelärare på Södervärnskolan, berättar i filmen nedan om hur de arbetat med satsningen på att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

 

 • Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar.
 • För att nå målet, att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning, genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att förbättra  lärmiljöerna.
 • Satsningen på tillgängliga lärmiljöer handlar om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i detta utvecklingsarbete. Detta görs genom att utbilda lärare, rektorer och ledningen för Region Gotlands skolverksamheter. Utbildningen ger kunskap och metoder för att systematiskt värdera vilka områden som verksamheterna behöver utveckla och förbättra.
 • Förbättringarna ska möjliggöra för alla barn och elever att klara sin skolgång, särskilt  barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med lång och problematisk skolfrånvaro samt de med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar.

Projektet finansieras och genomförs i samarbete mellan Specialpedagogiska Myndigheten (SPSM) och Region Gotland.
 

När projektet avslutas våren 2020 ska:

 • Lärare ha utvecklat sin undervisning, genom att använda nya metoder som grundar sig på genomförda värderingar av undervisningen.
 • Rektorer i förskola och skola systematiskt kartlägga och utvärdera vilka åtgärder och anpassningar som behövs för att göra verksamheterna tillgänglig för alla elever, med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Skolhuvudmannen ska ha en ökad kunskap om vilket stöd rektorer behöver för att skapa tillgängliga lärmiljöer samt vilka prioriteringar som behöver göras avseende resurser och kompetens.
 • Rektorer i förskola och skola ska sammanställa kartläggningar och göra analyser av verksamheten.
 • Anpassningar i lärmiljön genomföras utifrån analysen, dels skolgemensamt men också arbetslagsvis.
 • Avdelningschefer delges utvärderingar som underlag till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
 • Elevernas delaktighet i tillgänglighetsarbetet synliggöras.
 • Huvudmannens arbete tillgänglighetsgranskas. Förändringar ska ske utifrån granskningen och som ett resultat av verksamheternas underlag till det systematiska kvalitetsarbetet.
 • 240 förskolechefer, rektorer och nyckelpersoner har genomgått den webbaserade uppdragsutbildningen "En tillgänglig utbildning - Så gör vi det möjligt".
 • De som genomgått utbildningen har tagit fram en implementeringsplan för den egna verksamheten.
 • Förskolechef/rektor har gjort en mötesplanering för arbetslagen grundad på implementeringsplanen. Gemensamma kartläggningar och analyser har genomförts med hjälp av ”Tillgänglighetsverktyget”.
   

I styrgruppen för projekt Tillgängliga lärmiljöer ingår

 • Bo Eriksson, chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
 • Lena Gustavsson, chef för förskolan
 • Torsten Flemming, chef för grundskolan
 • Lena Nordström, chef för gymnasiet och vuxenutbildningen
 • Siv Bendelin, chef för särskolan
 • Maria Benczy, chef för barn- och elevhälsan